معرفی اندوفیت‌های شش رقم برنج به عنوان عوامل کنترل زیستی بیماری پوسیدگی طوقه‌ی و ریشه برنج

ثبت نشده
چکیده

جمعیت بزرگی از کرم‌های حلقوی را کرم‌های پرتار تشکیل می‌دهند. تقریباً 63% همه گونه‌های کرم‌های حلقوی در رده پلی کیت‌ها قرار می‌گیرند. پلی کیت‌ها از ارکان مهم زنجیره غذایی و شاخص آلودگی محیط خود می‌باشند که در مطالعات اکولوژیکی جایگاه بسزایی دارند. هدف از این تحقیق شناسایی و طبقه‌بندی پلی کیت‌های سواحل بحرکان واقع در خلیج فارس بوده است. این مطالعه در ماههای فروردین تا شهریور 1392 انجام شد. نمونه‌برداری از پلی‌کیت‌ها توسط دستگاه گراب (مدل ون ویین با سطح پوشش 0625/0 متر مربع) صورت گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه  18 گونه به نام‌های: Syllis gracilis, Nereis sp, Ceratonereis irritabilis, Sigambra parva, Nephtys caeca, Glycera  amricana, Glycera  tridactyla, Glycinde solitaria, Goniada teres, Polydora cornuta, Cossurra sp1, Cossurra sp2, Magelona sp, Isolda sp, Mellina palmate , Capitella  jonesi, Lumbrinereis impatiens, Sabella sp که متعلق به 2 راسته، 5 زیر راسته، 14 خانواده و 15 جنس بودند، شناسایی شدند. گونهGoniada  teres با احتساب فراوانی نسبی 39/19% و تراکم نسبی (تعداد در متر مربع) 41/0±04/23، به عنوان گونه غالب در ناحیه شرق بحرکان طی دو فصل بهار و تابستان 1392 شناسایی و معرفی شد. دامنه تغییرات شاخص تنوع شانون در طول شش ماه نمونه برداری به میزان 35/2-24/1 بود که بیشترین میزان آن در فروردین ماه به دلیل افزایش در تعداد گونه‌ها و میزان تنوع، مشاهده شد. دامنه تغییرات شاخص غالبیت سیمپسون در طول شش ماه نمونه برداری به میزان 25/0- 09/0 بود که بیشترین میزان آن در شهریور ماه بود. بعلاوه دامنه تغییرات شاخص یکنواختی در طول شش ماه به میزان       2- 84/0 بود که بیشترین میزان آن در اردیبهشت ماه بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تحمل برخی از ارقام و لاین‌های برنج به قارچ Magnaporthe salvinii عامل بیماری پوسیدگی ساقه برنج در گیلان

Rice bran is the most important by-product of rice milling. It is a valuable source of edible oil in most rice producing countries. Rice bran oil is used in babyfood, biscuit, poultry, fish and farm animal feeds. The storage of rice bran without 'heat processing will result in hydrolysis and auto-oxidation of lipids, and to its decreased physicochemical, organoleptic and nutritional quality. Ri...

متن کامل

بررسی تحمل برخی از ارقام و لاین‌های برنج به قارچ Magnaporthe salvinii عامل بیماری پوسیدگی ساقه برنج در گیلان

Rice bran is the most important by-product of rice milling. It is a valuable source of edible oil in most rice producing countries. Rice bran oil is used in babyfood, biscuit, poultry, fish and farm animal feeds. The storage of rice bran without 'heat processing will result in hydrolysis and auto-oxidation of lipids, and to its decreased physicochemical, organoleptic and nutritional quality. Ri...

متن کامل

بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف یکی از بیماری‌های مهم برنج در کشورهای مختلف دنیا و به خصوص نواحی گرمسیری آسیا به شمار می‌رود. بیماری باعث عقیم شدن دانه شده و خسارت جدی روی محصول ایجاد می‌نماید. در نمونه‌برداری‌های انجام شده از مزارع برنج در سال‌های1381 الی 1383، آلودگی</s...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  7- 16

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021