معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

نویسندگان

  • احمد علیپور استاد پیام نور
  • بهمن زندی استاد
  • عیسی ابراهیم زاده استاد
  • ولی اله فرزاد دانشیار خوارزمی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

یادگیری الکترونیکی در سراسر جهان رشد داشته است، اما شکست ها نیز وجود دارند. پژوهش های گذشته نشان داده است که رضایت کاربران، اولین عامل مهم در ارزیابی موفقیت پیاده سازی یک سامانه یادگیری الکترونیکی بوده و عوامل متنوعی نیز بر رضایت کاربران مؤثر بوده است. در این پژوهش، هشت متغیر مستقل به نام های خودتوانی اینترنتی یادگیرنده، پاسخگویی به موقع مدرس، انعطاف پذیری و کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی، کیفیت...

هدف از این تحقیـــق، ارائه مدلی برای سنجش عوامـل مـؤثر بـر میـزان رضـایت یادگیرنـده در سـامانه یـادگیری الکترونیکـی دانشـگاه های دارای نظـام آمـوزش از دور در دانشـگاه های دارای سیستم مجازی مسـتقر در شـهر تهـران در گروه هـای علـوم انسـانی اسـت. روش تحقیـق از نـوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده اسـت. دانشـگاه پیـام نـور- تربیـت مـدرس-تهـران- شهید بهشتی- علم و صنعت ایران به عنوان جامعه آماری ...

هدف این مقاله شناسایی ویژگی‌های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی است. بر همین اساس، با استفاده از روش تحلیل موضوعی، تکنیک مصاحبه نیم‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری هدفمند - گلوله برفی، نظرهای بیست نفر از خبرگان آگاهی‌دهنده در خصوص ابعاد فرهنگی یادگیرنده ایرانی از قبیل: نگرش به تحصیل در نظام آموزش الکترونیکی، منزلت استاد، روش‌های یاددهی - یادگیری ترجیحی یادگیرنده ایرانی و روش‌های ا...

سازمان یادگیرنده از نظریه های جدیدی می باشد که مشارکت به منظور درک شرایط محیطی ، تشخیص به موقع نیازها و واکنش مناسب به فکر جمعی کارکنان و مشارکت ارباب رجوع تکیه دارد. تئوری سازمان یادگیرنده که توسط اندیشمندانی چون آگریس و دونالدشون مطرح و به وسیله پیتر سنگه فراگیر شده است بر سازمانی تاکید دارد که دائماً کارکنان آن در حال یادگیری بوده ، خطا و اشتباه های خود را کشف و اصلاح می نمایند و روش های یادگ...

هدف از این تحقیـــق، ارائه مدلی برای سنجش عوامـل مـؤثر بـر میـزان رضـایت یادگیرنـده در سـامانه یـادگیری الکترونیکـی دانشـگاه های دارای نظـام آمـوزش از دور در دانشـگاه های دارای سیستم مجازی مسـتقر در شـهر تهـران در گروه هـای علـوم انسـانی اسـت. روش تحقیـق از نـوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده اسـت. دانشـگاه پیـام نـور- تربیـت مـدرس-تهـران- شهید بهشتی- علم و صنعت ایران به عنوان جامعه آماری ...

شرکت یادگیرنده شرکتی است که یادگیری در تمام سطوح آن نهادینه شده است و در ایجاد، کسب و انتقال دانش جدید مهارت داشته و به کمک آگاهی های جدید کسب نموده، به تغییر و اصلاح رفتار خود می پردازد. این نوع شرکت دارای دوازده ویژگی است- که این مقاله به تبیین آن ها پرداخته است- که بر اساس این ویژگی ها ابزاری تهیه شده است تا به وسیله آن بتوان توان یادگیری شرکت ها را شناسایی کرد. با توجه به تحقیقات میدان...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود