معرفی نماتدهای راسته Tylenchida روی پنج گونه گیاه دارویی در استان قزوین

نویسندگان

  • احمد اکبری‌نیا استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، ص. پ. 618-341845
  • سید رضا رزاز هاشمی نویسنده مسئول، مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، ص. پ. 618-341845
چکیده مقاله:

نماتدهای انگل گیاهی تقریباً به تمام قسمت‌های گیاه ازجمله جوانه‌گل، برگ، ساقه و ریشه حمله می‌کنند. برخی از آنها از خارجی‌ترین بافت‌های گیاهی تغذیه می‌نمایند و تعدادی دیگر به بافت‌های عمقی‌تر نفوذ می‌کنند. خسارت نماتدها در جمعیت‌های کم بسیار ناچیز است، ولی در جمعیت‌های زیاد باعث ایجاد صدمات شدیدی به میزبان خود شده و یا موجب از بین رفتن میزبان می‌گردند (باروتی و علوی، 1374؛ Dropkin, 1989). طی سالهای 84-80 با مراجعه به مزارع کشت و پرورش گیاهان دارویی در سطح استان (شرکت دینه و عرصه‌های طبیعی و ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی الموت) حدود 35 نمونه خاک از اطراف ریشه و گاهی ریشه‌های مشکوک به آلودگی نماتد جمع‌آوری شد. نمونه‌ها بعد از انتقال به آزمایشگاه جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. شستشو، استخراج نماتدها از خاک، کشتن و ثابت کردن و انتقال آنها به گلیسیرین خالص با استفاده از روش تکمیل شــده De Grisse (1969) انجــام شد (De Grisse, 1969). نقـش مقطــع کوتیکـولی از ماده‌های بالغ جنس Meloidogyne براساس روش IMP تهیه شد. ریشه‌های آلوده به دو صورت رنگ‌آمیزی شده با محلول اسید فوکسین لاکتوفنل و بدون رنگ‌آمیزی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه اسلایدهای دائمی از نماتدهای استخراج شده، خصوصیات مهم مرفولوژیک و مرفومتری بررسی شد. در این بررسی 9 گونه نماتد متعلق به 9 جنس از 5 خانواده در خاک اطراف ریشه و ریشه گیاهان دارویی آویشن، مریم‌گلی، بادرنجبویه، اسطوخودوس و نعنا شناسایی شدند. گونه‌‌های شناسایی شده عبارت بودند از: Amplimerlinius gelobigerus Siddigi، Boleodorus thylactus Thorne، Criconema mutabil (Taylor) Raski& Ius، Criconemella antipolitana (de Guiran) Iuc & Raski، Filenchus afghanicus Khan، Geocenamus brevidens (Siddigi) Brzeski، Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner) Golden، Hoplolaimus stephanus Daday و Pratylenchus thoreni Sher & Allen. که در ادامه مشخصات شکل‌شناسی دوگونه که دارای درصد فراوانی بیشتر نسبت به سایر گونه‌های شناسایی شده بودند، شرح داده خواهد شد  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نماتدهای راسته tylenchida از برخی مزارع گیاهان دارویی استان تهران و استان گلستان

نماتدهای انگل گیاهی به عنوان مهمترین عامل خسارت زا در گیاهان مختلف از جمله گیاهان دارویی هستند. در سال های اخیر توجه زیادی به گیاهان دارویی شده است. این موضوع عمدتاً بدلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی و تمایل بشر به استفاده هرچه بیشتر محصولات طبیعی به منظور حفظ سلامت خویش بوده است. باتوجه به عدم اطلاع کافی از وضعیت نماتدهای مزارع گیاهان دارویی استان های تهران و گلستان با درنظرگرفتن وسعت منطقه و و...

15 صفحه اول

شناسایی، تعیین درصد فراوانی و پراکنش نماتدهای انگل گیاهی باغات و مزارع استان قم

چکیده به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی باغات استان قم، تعیین درصد فراوانی و پراکنش گونه‏های شناسایی شده در سطح باغات استان قم، طی بهار و پاییز سال 1389 تعداد 80 نمونه خاک و ریشه از خاک باغات جمع‏آوری و نماتدهای موجود در آنها با استفاده از الک‏های خاکشویی و روش سانتریفوژ استخراج گردید. جهت کشتن، تثبیت و انتقال نماتدها به گلیسرین از روش تکمیل شده دگریسه استفاده و سپس از آنها اسلایدهای میکروس...

متن کامل

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی راسته tylenchida در مزارع سبزیکاری حومه مشهد

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزیکاری حومه مشهد، طی سال های 1389 و 1390، تعداد 51 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و ریشه ها و استخراج نماتدها با استفاده از روش تغییر یافته تلفیق الک و سانتریفیوژ جن کینز (1964) و تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین طبق روش دگریس (1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی...

15 صفحه اول

شناسائی فون نماتدهای انگل گیاهی جنگلهای ارس استان قزوین

درخت ارس یکی از سوزنی برگان با ارزش ایران و جنگلهای استان قزوین است. عمده جنگلهای ارس استان در مناطق رودبار الموت، رودبار شهرستان، طارم سفلی و آبیک بوده و گونه غالب آن Juniperus excelsa subsp. polycarpus  تعیین شده است. طی سالهای مطالعه با مراجعه به جنگلهای ارس استان از خاک اطراف ریشه و ریشه درختان ارس مشکوک به آلودگی نماتد اقدام به نمونه برداری شد. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه شستشو داده...

متن کامل

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی راسته tylenchida درباغ های مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

چکیده به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران طی سال های 1387 و 1388 تعداد 110 نمونه خاک و ریشه از باغ های مرکبات جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و ریشه ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین انجام گرفت. سپس از نماتد های جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائم تهیه شد. پس از مشاهدات میکروسکوپی، اندازه گی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  138- 141

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023