مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی

نویسندگان

  • سمانه میرزاخانی
چکیده مقاله:

این پژوهش، با هدف اصلی شناخت تأثیر آموزش چندرسانه‌ای تعاملی با چند رسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت که به‌طور ویژه تأثیر این رسانه‌ها بر دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیری مورد توجه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری؛ کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال 89- 1388 در شهر ساری به تعداد 2350 نفر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه‌ای به تعداد 40 نفر (در دو گروه 20 نفری ـ آزمایش و کنترل) در قالب 2 کلاس درس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه استاندارد آزمون دقت تولوز ـ پیرون و پرسش‌نامه آزمون سرعت محقق ساخته، که روایی و پایایی آن نیز بررسی شد به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل درصد، تعداد و میانگین) و استنباطی (آزمون t مستقل و t همبسته) انجام شد. نتیجه پژوهش حاکی است، بین آموزش چندرسانه‌ای تعاملی و غیرتعاملی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی؛ آموزش چندرسانه‌ای تعاملی در مقایسه با چندرسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری تأثیر بیشتر دارد و این امر در دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیری نیز صادق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی

این پژوهش، با هدف اصلی شناخت تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چند رسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت که به طور ویژه تأثیر این رسانه ها بر دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیری مورد توجه بود. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری؛ کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال 89- 1388 در شهر ساری به تعداد 2350 ...

متن کامل

مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی لحظه ای و چندرسانه ای بر رفتار تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی

زمینه و هدف: برنامه ریزی آموزشی، به عنوان ارکان آموزش بهداشت، به صرفه بوده و جزء اولویت های سازمان جهانی بهداشت و سیاستگذاران منطقه ای بهداشت جامعه است. هدف این پژوهش، مقایسه در ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه ای کودکان « چندرسانه ای » و « لحظه ای » تأثیر دو روش آموزشی دبستانی است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. پژوهش در دو گروه 84 نفری از دانش آموزان 11-8 ساله بخش جاج...

متن کامل

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی برمیزان یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر، در درس تعلیمات اجتماعی پایه ی هشتم انجام گرفت.روش پژوهش، شبه آزمایشی و ازنظر هدف، از نوع کاربردی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر تهران که در سال تحصیلی 94-1393مشغول به تحصیل بودند،تشکیل می‌دادند و نمونه، شامل30 نفر از دا...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دورة ابتدایی

مطالعة حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش چندرسانه‌ای نماز بر کسب مهارت­های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی نماز در دانش­آموزان دختر پایة سوم ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش شبه­تجربی با طرح پیش­‌آزمون-پس­‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعة آماری این مطالعه را همة دانش­آموزان دختر پایة سوم دورة ابتدایی مدارس ناحیة یک شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-97 تشکیل داده است و با استفاده از روش نمونه­گیری در د...

متن کامل

آموزش به شیوه چندرسانه ای

  مقدمه. امروزه آموزش به­عنوان رکن اساسی در انتقال مفاهیم به فراگیران روش­های گوناگونی پیدا کرده و گسترش روزافزون دسترسی به سخت­افزارها و نرم­افزارهای مناسب برای آموزش به شیوه چندرسانه­ای، افق جدیدی را پیش روی دانشگاه­ها و مراکز آموزشی نهاده است. به­نظر می­رسد که استفاده از این امکانات برای آموزش، به تحقق برخی از آرمان­هایی که به­عنوان ملاک­های کیفیت آموزش از آن نامبرده می­شود کمک می­کند. هرچند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 4

صفحات  117- 129

تاریخ انتشار 2011-07-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023