مقایسه تصمیم‌گیری اخلاقی، پیش‌بینی هیجان اخلاقی، سبک حل مسأله اجتماعی در دانش‌آموزان تک والدی و عادی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تصمیم­گیری اخلاقی، پیش­بینی هیجان اخلاقی و سبک حل مسأله اجتماعی در دانش­آموزان تک والدی و عادی انجام شد. طرح پژوهش از نوع علّی مقایسه­ای بود. جامعه آماری را دانش­آموزان دختر و پسر سنین 10 تا 15 سال تشکیل دادند که در سه ماهه (اردیبهشت، خرداد و تیر) سال 1396 برای مشاوره فردی به مرکز مشاوره­ تداوم در شهر ساری مراجعه نمودند (43N =). نمونه­ شامل14 دانش­آموز تک­والد و 18دانش­آموز عادی (براساس تمایل به شرکت و همکاری در پژوهش) بود. در این پژوهش از معماهای اخلاقی و پرسشنامه حل مسأله اجتماعی استفاده شد. داده­های تصمیم­گیری اخلاقی و پیش­بینی هیجان­های اخلاقی با استفاده از آزمون آماری مجذور خی و داده­های پرسشنامه حل مسأله اجتماعی با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل گردید. نتایج نشان داد در تصمیم­گیری اخلاقی، هیجان اخلاقی پیش­بینی شده و سبک حل مسأله اجتماعی بین دانش­آموزان تک والدی و عادی تفاوت معنا­داری وجود ندارد. بنابراین می­توان چنین بیان کرد که علاوه بر نقش آموزش توسط والدین، الگوبرداری از والدین، احتمالا تعامل با همسالان، تحصیلات و فرهنگ نیز در رشد هیجان­های اخلاقی، رفتارهای اخلاقی و سبک حل مسأله فرزندان مؤثر هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سبک حل مسأله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی

The present study has been done in order to examine and compare problem solving and dyadic adjustment in exceptional and normal children mothers. This research is a descriptive plan of Causal-comparative type. The study population includes all handicapped and normal children mothers of Mashhad that 63 individuals has been selected among exceptional children mothers and 67 individuals has been s...

متن کامل

مقایسه حل مسأله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه­ی حل مسأله اجتماعی، تکانشوری و خودکارآمدی در دانش آموزان زورگو و عادی بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه دانش آموزان زورگو و عادی  مدارس شهرستان اردبیل در سال­تحصیلی 94-1393 بودند،60 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان دو گروه مورد مطالعه(30 دانش آموز عادی و 30 دانش آموز زورگو) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها...

متن کامل

مقایسه ی ترسیم خانواده جهت تحلیل روان شناختی کودکان در خانوادههای عادی و تک والدی

پژوهش حاضر جهت مقایسه‌ی نتایج آزمون ترسیم خانواده در کودکان 5 تا 10 ساله در خانواده‌های تک‌والدی و عادی طراحی شد. روش‌کار: ‌این پژوهش توصیفی در بهار 1387در سنندج انجام ‌گرفت. صد و شصت کودک 5 تا 10 ساله، شامل 60 کودک پیش‌دبستانی و 100 کودک دبستانی مورد مطالعه قرار گرفتند. هشتاد کودک از خانواده‌های تک‌والدی، به روش نمونه‌گیری سیستماتیک خوشه‌ای و 80 کودک از خانواده‌های عادی سنندجی بصورت تصادفی ان...

متن کامل

مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سبک های فرزندپروری و اختلالات خوردن در میان دان شآموزانعادی و تیزهوش بود. طرح پژوهش، از نوع علّی- مقایسه ای (پس رویدادی) است. جامعه ی آماری1391- پژوهش شامل: کلیه ی دانش آموزان دور هی راهنمایی شهر اردبیل است که در سال تحصیلی 92مشغول به تحصیل بودند. نمونهی آماری مشتمل بر 104 دانش آموز عادی که با استفاده از نمونه گیریخوشهای چند مرحلهای و 104 دانش آموز تیزهوش بودند که به شیو...

متن کامل

پیشبینی معنای زندگی بر اساس هوش اخلاقی و دینداری

هدف: هدف از انجام این پژوهش، پیش‌بینی معنای زندگی بر اساس هوش اخلاقی و دینداری در بین دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1397 بود. روش: جامعۀ آماری در این پژوهش، کلیۀ دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و حجم نمونه نیز 300 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه معنای زندگی استگر، پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل و پرسشنامه د...

متن کامل

نقش سبک های حل تعارض والدین و سازگاری اجتماعی و شیوه های حل مسأله اجتماعی فرزندان

مقدمه: تعارضات والدین و نحوه حل آن ها نقش عمده ای در شکل گیری رفتارهای نامناسب اجتماعی در فرزندان دارد. سازگاری اجتماعی و حل مسأله اجتماعی از جمله این رفتارها هستند که در این مقاله موضوع بررسی و بحث قرار گرفته اند. روش: به منظور بررسی تأثیرسبک های حل تعارض والدین بر دو رفتار یاد شده ۳۰۰ نفر از دانشجویان سال های اول و دوم کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  7- 19

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023