مقایسه دقت تصاویر رادیوگرافی

نویسندگان

  • باشی زاده فخار, حوریه
  • پنج نوش, مهرداد
چکیده

Statement of Problem: Computer Sciences, in radiology, like other fields, is of high importance. It should also be noted that the accuracy of the technique and work conditions affects the radiographs information considerably. There for, in order to get more accurate diagnostic information, it seems necessary to investigate different digitized radiographic techniques and to compare them with the conventional technique.Purpose: The aim of this study was to compare the accuracy of conventional and digitized radiographic images by three digitization techniques in proximal caries detection.Material and Methods: In this research study, sixty extracted human canines, premolars and molars were mounted in blocks and imaged on E-Kodak film, similar to bitewing radiographs. Ten bitewing radiographs were then scanned at 600 d.p.i with flat bed scanner and a digital camera, then digitized at 300 d.p.i with another digital camera. The digitized images were displayed randomly on a high-resolution monitor. Sixobservers assessed the caries status of 120 proximal surfaces by conventional and digitized images. The observer's scores were compared with the results of the macroscopic examination. Reliability of each technique was calculated. Data were analyzed using chi-square and ANOVA tests.Results: No significant differences were detected between different techniques in intact proximal surfaces and enamel caries diagnosis. However, digital techniques were more sensitive in dentin caries detection (P<0.05).Conclusions: When conventional film images are digitized, medium resolution (300 d.p.i) seems to be sufficient. At this resolution the file size is decreased and there is no significant loss of the information necessary for caries diagnosis.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال با رادیوگرافی معمولی در ارزیابی طول کانال‌های انحنادار

Background and Aim: Proper shaping and cleaning of the root canal system is one of the most important aspects of endodontic treatment. To estimate the canal length before instrumentation in endodontic treatment, traditionally, conventional radiographic techniques and recently Direct Digital Radiography (DDR) are applied. The application of computer technology to radiography has allowed less exp...

متن کامل

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک دکتر سیما نیک نشان 1- دکتر آیسان غزنوی 2- دکتر محمد حیدر پناهی 3 1- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران 2- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایرا...

متن کامل

مقایسه دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی در تعیین طول کارکرد کانال

مقدمه: اهمیت تعیین طول کارکرد در درمان ریشه برای هر دندانپزشکی واضح است و تاکنون رادیوگرافی معمولی، تکنیک انتخابی اینکار بوده است. ولی پیشرفت فناوری رایانه ای در رادیولوژی و به بازار آمدن دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال، با مزایای متعدد تمایل به استفاده از این فناوری را بیشتر و بیشتر می کند. علیرغم مطالعات متعدد در این زمینه، دقت این دستگاهها هنوز نامشخص است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دقت ر...

متن کامل

مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی­های راجعه می­باشد. پوسیدگی­های ثانویه یکی از مهمترین دلایل تعویض ترمیم­ها می­باشند. رادیوگرافی ها روشهایی مناسب و عالی جهت تشخیص پوسیدگی هایی هستند که از نظر بالینی آشکار نمی باشند. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، در سطوح پروگزیمال 52 دندان پر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره None

صفحات  28- 33

تاریخ انتشار 2003-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021