مقایسه رضایت تحصیلی و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور

نویسنده

چکیده

  مقدمه: یکی از تأثیرات مهم افت تحصیلی تأثیر آن بر رضایت تحصیلی دانشجویان است. این مطالعه با هدف مقایسه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور شهر اصفهان انجام شد. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه­ای از نوع مقطعی است. واحدهای پژوهش را 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 648 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد‌های مختلف دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1395 تشکیل ‌دادند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و همچنین پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان بود. به منظور تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، آزمون T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. نتایج:  در میان حیطه‌های مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی میانگین نمره مربوط به حیطه محتوای آموزشی (62/0±11/4) بالاترین رتبه را دارا بود. در دانشجویان دانشگاه پیام نور به ترتیب حیطه‌های محیط آموزش و آموزشگر با 32/0±41/4 و 25/0±02/4 نمره دارای بالاترین بود. مقایسه دو گروه نشان داد اختلاف معناداری بین دیدگاه دانشجویان دو دانشگاه در خصوص حیطه‌های محیط آموزشی (13/4=t، 001/0p>) و آموزشگر(33/3=t، 003/0p=) وجود دارد. مقایسه میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های رضایت تحصیلی تنها تفاوت معناداری را بین دو گروه در خصوص رضایت از محیط تحصیل نشان داد (88/1=t، 03/0p=). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه به نظـر مـی­رسـد کـه بررسـی وضعیت آموزشی دانشجو، توجه به محیط آموزش، آموزشگر و محتوای آموزش باید در هر دو دانشگاه مد نظر قرار گیرد. ضمن آن که توجه به این عوامل می‌تواند با تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت تحصیلی دانشجویان، نقش مهمی در پشبرد اهداف آموزشی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیام نور داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دختر، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

یکی از آفت­های بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی که هر سال به میزان بسیار زیادی امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه­ی انسانی و اقتصادی را تلف می­کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جای         می­گذارد پدیده­ی افت تحصیلی است.در این پروژه تحقیقی برآنیم که افت تحصیلی را بعنوان یک معضل و مشکل اجتماعی بررسی کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در این تحقیق که متناسب با حجم، نمو...

متن کامل

عوامل مؤثر بر تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مقدمه: نظر به ضرورت و اهمیت پرداختن به تاب‌آوری تحصیلی به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده‌ی علت‌یابی برای یافتن انگیزه تحصیلی در نظام آموزشی کشور در دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تاب‏آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1394پرداخت. روش‌ها: این پژوهش از نوع همبستگی است که در قالب مدل علّی به روش تحلیل مسیر انجام شد. برای این منظور 237 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم ...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگاه...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاریسالهای 1380تا1383 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  سابقه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور است که نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه های جاری این مراکز میشود بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلات روحی، خانوادگی و اجتماعی برای دانشجویان نیز میگردد. بر پایه مطالعات انجام شده این مشکل هر ساله در حال افزایش بوده و بسیاری از دانشجویان نمی توانند از عهده محتوی آموزشی مدون برآمده و یا آنهارا در موعد مقرر انجام دهند. با توجه ب...

متن کامل

مدل علی تطبیقی فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور

مقدمه: محققان به این حقیقت دست یافته‌اند که وجود فرسودگی تحصیلی به طور جدی تأثیر منفی بر یادگیری و افزایش کارآمدی در یادگیری دارد که این امر مانع از دستیابی به رسالت‌ها و اهداف آموزشی دانشگاه‌ها می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی و پیام نور در قالب مدل علّی تطبیقی ‌پرداخت. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، نمونه پژوهش شامل 174 دانشجوی پزشکی دانش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 

صفحات  430- 440

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022