مقایسه سیل آپیکال سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal در پر کردن کانال به روش تراکم جانبی

نویسندگان

  • زهره سادات نوروززاده دندانپزشک
چکیده

مقدمه: سیل آپیکالی مناسب نقش مهمی در موفقیت درمان کانال ریشه دارد. شایع‏ترین علت شکست درمان ریشه را فقدان سیل آپیکالی مناسب دانسته اند. هدف این مطالعه مقایسه سیل آپیکالی سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal با هم و با گروه‏های کنترل منفی و مثبت به روش Dye Penetration در شرایط آزمایشگاهی بود.         مواد و روش‏ها: تعداد 110 عدد دندان کشیده شده سانترال بالای انسان که پس از کشیده شدن در محلول فرمالین 10% قرار گرفت، به مدت یک ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم 25/5% نگهداری شدند، سپس دندان‏ها به صورت تصادفی در سه گروه 30 تایی و دو گروه کنترل منفی و مثبت تقسیم شدند که پس از دبریدمان سطوح خارجی و قطع تاج از ناحیه CEJ، کانال‏ها با تکنیک Step back آماده سازی و سپس بوسیله گوتاپرکا و سه نوع سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal به روش تراکم جانبی پر شدند. در گروه کنترل مثبت کانال‏ها پس از آماده سازی با گوتا پرکا و بدون سیلر پر شدند و در گروه کنترل منفی کانال‏ها آماده سازی ولی پر نشدند. mm2 کرونالی کانال‏ها با آمالگام پر شد و گروه کنترل منفی با دو لایه لاک ناخن و یک لایه موم چسب پوشانده شد و تمام دندان‏هابه مدت 72 ساعت درون انکوباتور قرار گرفتند. سطح خارجی سایر دندان‏ها نیز به جز در ناحیه mm2 آپیکال با دو لایه لاک ناخن و یک لایه موم چسب پوشانده شد و همراه با India Ink سانتریفوژ شد و سپس به مدت 72 ساعت درون جوهر غوطه ور گردیدند. سپس دندان‏ها برش طولی داده شدند و مقدار نفوذ رنگ در زیر استریو میکروسکوپ، اندازه گیری شد. داده‏هاتوسط نرم افزار آماری SPSS با ویرایش 15 و آزمون آماری ANOVA و پس آزمون Tukey آنالیز شدند. یافته ها: میانگین میزان نفوذ رنگ در گروه آزمایشی Tubliseal به طور معنی‏داری بیش از این میزان در گروه‏های آزمایش AH26 و AHPlus بود؛ در حالی که اختلاف مشاهده شده بین گروه‏های AH26 و AHPlus از نظر آماری معنی‏دار نبود (001/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سیل آپیکال سه نوع کانال سیلر ah۲۶، ahplus و tubliseal در پر کردن کانال به روش تراکم جانبی

مقدمه: سیل آپیکالی مناسب نقش مهمی در موفقیت درمان کانال ریشه دارد. شایع‏ترین علت شکست درمان ریشه را فقدان سیل آپیکالی مناسب دانسته اند. هدف این مطالعه مقایسه سیل آپیکالی سه نوع کانال سیلر ah26، ahplus و tubliseal با هم و با گروه‏های کنترل منفی و مثبت به روش dye penetration در شرایط آزمایشگاهی بود.         مواد و روش‏ها: تعداد 110 عدد دندان کشیده شده سانترال بالای انسان که پس از کشیده شدن در محل...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت اپیکالی سه نوع سیلر ZOE, Roth's 801, AH26 در پر کردن کانالهای دندان

زمینه و هدف: یکی از مهمترین مراحل درمانهای اندودانتیک پر کردن کانال می ‌باشد. در این مرحله بایستی فضای آماده شده کانال به منظور جلوگیری از ریزنشت مجدد؛ بطور کامل و سه بعدی پر شده و کاملا مهر و موم گردد. تحقیقات نشان داده ‌اند که گوتاپرکا به تنهایی نمی ‌تواند کانال را سیل نماید لذا به یک ماده کمکی به نام سیلر نیاز می‌ باشد.سالهاست که در اکثر دانشکده‌ های دندانپزشکی و مراکز درمانی کشور از ترکیب پ...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26

مقدمه یکی از عوامل مهم در درمان ریشه موفق، ایجاد سیل آپیکالی مناسب می باشد که بوسیله گوتاپرکا و سیلر بدست می آید. نظر به اینکه مطالعات مربوط به قدرت سیل کنندگی سیلرها دارای نتایج ضد و نقیض می باشد و درباره سیل آپیکالی سیلر Roth ارائه شده در بازار ایران تاکنون تحقیقی به عمل نیامده است، برآن شدیم که میزان سیل آپیکالی این سیلر با سیلرهای رایج Tubli-seal, ZOE و AH26 مقایسه نمائیم. مواد و روش ها ...

متن کامل

مقایسه واکنش زیرجلدی سه روت کانال سیلر

در این مطالعه واکنش بافتی سه روت کانال سیلر Tubliseal, AH26, Dorifill از طریق کاشت زیرجلدی این مواد در Albinus Rat مقایسه گردید. 19 حیوان نر بالغ با میانگین وزن 250 ±200 گرم مورد استفاده قرار گرفت و در پشت هر حیوان سه لوله ایمپلنت حاوی سیلرهای مورد بررسی و یک لوله حاوی سرم فیزیولوژی به عنوان کنترل قرار داده شد. حیوانات در فواصل زمانی 7، 14 و 35 روز کشته شدند. پس از طی مراحل آماده سازی هیستوپاتو...

متن کامل

مقایسه میزان ریزنشت آپیکال کانال های ریشه پر شده توسط mta با کانال های پر شده توسط گوتاپرکا به روش تراکم جانبی

زمینه و هدف: مهر و موم نمودن کانال ریشه پس از خارج کردن پالپ به ویژه در کانال های عفونی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این راستا مواد متعددی معرفی شده اند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی قابلیت مهر و موم کنندگی اپیکالی mta به عنوان ماده پرکننده کانال در مقایسه با تکنیک استاندارد تراکم جانبی گوتاپرکا بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 36 دندان تک کانال سنترال و کانین فک بالای انسان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 3

صفحات  249- 258

تاریخ انتشار 2012-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022