مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول دوره ی اول متوسطه شهر تهران

نویسندگان

  • سید محمدرضا امام جمعه
  • محمد جواد بصیرت پور
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول دوره ی اولمتوسطه شهر تهران م یپردازد. این پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای است و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسرسال اول اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر تهران در سال تحصیلی 92 - 1391 است . به منظور نمونه گیری،پس از انجام مصاحبه با کارشناسان هوشمند سازی وزارت آموزش و پرورش، 5 مدرسه هوشمند و 5 مدرسه عادی بهشیوه هدفمند از مناطق 1، 3، 4، 5 و 17 و از هر مدرسه 1 کلاس بصورت تصادفی انتخاب شده است. در این خصوصنمونه ای با حجم 250 دان شآموز کلاس اول اول متوسطه انتخاب شده است که 125 نفر را دان شآموزان مدارس هوشمندو 125 نفر دیگر را دانش آموزان مدارس عادی مناطق پیش گفته تشکیل داده است . ابزار های گردآوری داده ها در اینتحقیق شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی است . در این تحقیق به منظور تحلیل نتایج ازآماره های توصیفی و آزمونتحلیل واریانس چند متغیره ) MANOVA ( استفاده شده است . در تحلیل داد هها، در خلاقیت کل و در زیر مؤلفهابتکار تفاوت معنی داری میان دانش آموزان مدارس هوشمند و مدارس عادی دیده شد اما در سایر زیر مولفه های خلاقیتشامل بسط، انعطاف پذیری و سیالی تفاوت معنی داری دیده نشد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند با مدارس عادی متوسطه اول

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابعاد اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و مدارس هوشمند شهرستان فسا بوده است . به لحاظ ماهیت و اهداف ، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش علی – مقایسه ای استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهرستان فسا در سال تحصیلی 94-93 میباشند . جهت برآورد حجم نمونه پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ...

مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر گرایش به حل مسئله و خلاقیت دانش آموزان پسر سال سوم دوره ی راهنمایی شهر تهران

هدف از تحقیق حاضر مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر گرایش به حل مسئله و خلاقیت در میان دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی مدارس هوشمند و عادی شهر تهران بوده است . نمونه آماری این تحقیق شامل 250 نفر از دانش آموزان مناطق 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 17 شهر تهران بوده است . به منظور نمونه گیری ، پس ا...

مقایسه خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مدارس هوشمند و عادی دوره متوسطه شهر تهران

هدف این پژوهش مقایسه مهارتهای خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر تهران بوده است. طرح پژوهش توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه آماری، دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 90-91 بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، دو مدرسه هوشمند و عادی انتخاب شدند. سپس از این دو مدرسه 500 نفر دانش آموز به عنوان نمونه تحقیق انتخاب ش...

مقایسه ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند شهر اردبیل به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی دوره متوسطه دخترانه ناحیه یک شهر اردبیل بود. نمونه‌ی آماری به تعداد 300 دانش‌آموز(150 دانش‌آموز از مدارس عادی و 150 دانش‌آموز از مدارس هوشمند) با استفاده از روش نمونه‌گی...

متن کامل

تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان

هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر‌‌الگوهای تدریس بدیعه‌‌پردازی ودریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسرسال اول متوسطه شهرهمدان درسال تحصیلی91-90 است. برای انجام پژوهش از روش شبه‌آزمایشی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تمامی دانش‌آموزان پسر است که در سال تحصیلی91-90 در مدارس متوسطه ناحیه یک شهر همدان، در پایه‌ی اول اشتغال به تحصیل داشتند. حجم جامعه‌ی آماری 2525 نفر می باشد. حجم نمونه در این پژوهش، تع...

متن کامل

تأثیر الگوهای تدریس بدیعه پردازی و دریافت مفهوم بر خلاقیت دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر همدان

هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر‌‌الگوهای تدریس بدیعه‌‌پردازی ودریافت مفهوم بر خلاقیت دانش‌آموزان پسرسال اول متوسطه شهرهمدان درسال تحصیلی91-90 است. برای انجام پژوهش از روش شبه‌آزمایشی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تمامی دانش‌آموزان پسر است که در سال تحصیلی91-90 در مدارس متوسطه ناحیه یک شهر همدان، در پایه‌ی اول اشتغال به تحصیل داشتند. حجم جامعه‌ی آماری 2525 نفر می باشد. حجم نمونه در این پژوهش، تع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 27

صفحات  59- 77

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023