مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در تاریخ کاشتهای مختلف در اصفهان

نویسندگان

  • غلامعلی رنجبر
  • مهدی کریمی
چکیده

به منظور تعیین مناسبترین رقم وبهترین تاریخ کاشت برای دشت اصفهان آزمایشی طی دو سال (61-1360) روی ارقام مختلف سویا انجام گرفت. ارقام دیرس با بیش از 150 روز طول دوره رسیدگی برا ی منطقه اصفهان به دلیل برخورد با سرمای زودرس پائیزه حذف شدند و ارقام اس. آر. اف 450 ‘کلارک‘ ویلیامز و ودورث بترتیب بالاترین عملکرد دانه را دارا بودند . در سال 1361 آزمایش با یازده رقم در دو تاریخ کاشت انجام شد که درنتیجه ارقام اس . آر. اف450 و ویلیامز در تاریخ کاشت اواخر اردیبهشت و ارقام کلارک‘ وودورث و ویلیامز در تاریخ کاشت اواخر خرداد بالاترین عملکرد دانه را داشتند . از اجزاء عملکرد تعداد دانه نقش مهمتری درافزایش عملکرد دانه داشت. در مجموع نتیجه گرفته شد که ارقام متوسط رس با طول دوره رسیدگی 140-100 روز بالاترین عملکرد را در دشت اصفهان دارا بوده و ارقام زودرس با طول دوره رسیدگی 131-90 روز برای تاریخ کاشتهای دیر مناسب می باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان

این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان در دو سال زراعی 1384 و 1383  درمزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در شمال شرق اصفهان انجام گردید. آزمایش به صورت ‌کرت های خرد شده در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از چهار تاریخ کاشت شامل 8، 18 و 28 اسفند ماه و 8  فروردین ماه به عن...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان

این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی ارقام کلزای بهاره در منطقه اصفهان در دو سال زراعی 1384 و 1383  درمزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در شمال شرق اصفهان انجام گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از چهار تاریخ کاشت شامل 8، 18 و 28 اسفند ماه و 8  فروردین ماه به عنو...

متن کامل

اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف نمو سویا برروی عملکرد و اجزاءآن یعنی تعداد گره در بوته ‘ تعداد غلاف در هر گروه ‘ تعداد دانه در هر غلاف و وزن هر دانه می باشد. این آزمایش با 8 تیمار اصلی آبیاری ‘ دو رقم کلارک و ویلیامزو در4 تکرار طی سالهای 1364 و 1365 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تنش رطوبتی اثرمعنی داری برعمل...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در ارقام کلزا در منطقه ورامین

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در ارقام کلزا، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در طی دو سال زراعی 88-1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 20 شهریور، چهار مهر، 19 مهر و چهار آبان در کرت‌های اصلی و پنج رقم هایولا 401، آر جی اس 003، اُکاپی، ساری‌گل و زرفام در کرت‌های فرعی قرار گرفتند...

متن کامل

اثر تاریخ های کاشت مختلف بر روی اجزاء عملکرد و عملکرد دانه در ارقام زودرس و متوسط رس سویا

بمنظور بررسی اثر تاریخهای کاشت مختلف بر اجرای عملکرد و عملکرد دانه در ارقام زودرس و متوسط رس سویا، آزمایشی در سال 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج انجام گرفت این محل جزء اقلیم استپی نیمه خشک سرد با بارندگی سالیانه حدود 326 میلیمتر و مزرعه مورد نظر دارای خاک شنی لومی با سطح الارضی کم عمق و ph تقریبی حدود 8 میباشد . فاکتور تاریخ کاشت شامل دو تاریخ کاشت 24 ار...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1988-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023