مقایسه مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت‌ قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب

نویسندگان

  • شاداب فرامرزی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورز‌ی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • عباس یداللهی استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورز‌ی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • قاسم کریم زاده دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محسن برزگر دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

در این پژوهش، به‌منظور بررسی کیفیت میوۀ سیب‌های گوشت‌قرمز و گلاب، دو ژنوتیپ سیب گوشت‌قرمز ایرانی از شهرستان شاهرود و چهار رقم سیب گلاب و رقم تجاری ’گالا‘ به‌عنوان رقم شاهد از شهرستان دماوند در تابستان سال 1391 انتخاب شد. ویژگی‌های فیزیکی میوه شامل طول و قطر میوه، وزن تر و درصد مادۀ خشک، سفتی، رنگ و مؤلفه‌های آن برای هر یک از ژنوتیپ‌ها و ارقام اندازه‌گیری شد. از بین خواص شیمیایی، مواد جامد محلول (TSS)، اسید قابل تیتراسیون (TA)، نسبت TSS/TA، محتوای فنول کل و قدرت ضداکسایشی تعیین شد. بیشترین درصد مادۀ خشک در سیب‌های گوشت‌قرمز ’بکران‘ و ’بسطام‘ به‌ترتیب با 44/15 و 07/15 و نیز بیشترین و کمترین سفتی در سیب گوشت‌قرمز ’بکران‘ و ’گلاب کرمانشاه‘ به­ترتیب با 65/5 و 82/2 نیوتن بر میلی‌متر مربع بود. محتوای فنول کل در ژنوتیپ‌های گوشت‌قرمز ’بکران‘ و ’بسطام‘ به­ترتیب 1/4481 و 73/4011 میلی‌گرم گالیک اسید در 100 گرم وزن تر میوه بالاتر بود. کمترین مقدار فنول در رقم ’اطلسی‘ با 05/2596 میلی‌گرم گالیک اسید در 100 گرم وزن تر میوه مشاهده شد. بیشترین میزان IC50، مربوط به سیب گوشت‌قرمز ’بکران‘ و ارقام ’گلاب کرمانشاه‘ و ’گالا‘ بود. ازآنجا که ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی سیب است، اما از لحاظ صادرات در جایگاه درخور توجهی قرار نگرفته است، استفاده از ارقام بومی با خصوصیات فیزیکوشیمیایی بهتر می‌تواند سبب تقویت جایگاه صادرات سیب شود.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسۀ مهم ترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوۀ سیب گوشت قرمز و تعدادی از ارقام سیب گلاب

در این پژوهش، به منظور بررسی کیفیت میوۀ سیب های گوشت قرمز و گلاب، دو ژنوتیپ سیب گوشت قرمز ایرانی از شهرستان شاهرود و چهار رقم سیب گلاب و رقم تجاری ’گالا‘ به عنوان رقم شاهد از شهرستان دماوند در تابستان سال 1391 انتخاب شد. ویژگی های فیزیکی میوه شامل طول و قطر میوه، وزن تر و درصد مادۀ خشک، سفتی، رنگ و مؤلفه های آن برای هر یک از ژنوتیپ ها و ارقام اندازه گیری شد. از بین خواص شیمیایی، مواد جامد محلول...

متن کامل

بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری

بررسی شاخص‌های مورفولوژیک سیب­های گوشت قرمز ایرانی یک گام اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها می‌باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی، 17 صفت مورفولوژیک برای  هشت ژنوتیپ گوشت قرمز (‘حاجی قرمز’، ‘گوشت قرمز’، ‘عروس ‌گوشت قرمز’، ‘شاهرود-10’، پایه رویشی ‘B.9 ’، ‘قزوین-1’،  ‘قزوین-2’ و ‘قزوین-3’) و 12 رقم تجاری ایرانی و خارجی (‘شفیعی’، ‘گلاب کهنز’، ‘سلطانی‌ش...

متن کامل

ارتباط شاخص‌های رنگ با ویژگی‌های شیمیایی میوه در ارقام سیب گوشت قرمز و سفید

چکیده رنگ سطحمیوهیکیازعواملمهمدر ارزیابیکیفیو ویژگی‌های ظاهری در میوه محسوبمی‌شود، که اولین مؤلفه پذیرش توسط مشتری است.مطالعه‌ای...

متن کامل

ارزیابی برخی خصوصیات کمّی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز

افزایش بازارپسندی محصول و معرفی ارقام جدید برای مصارف تازه‏خوری از اهداف مهم اصلاح درختان سیب در دنیاست. در این مطالعه برخی خصوصیات کمّی و کیفی در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی دو رقم سیب رد اسپار و گلاب کهنز بررسی شد. تعداد 19 صفت شامل صفات میوه (سفتی، وزن میوه و...) و درخت (محیط تنه، زمان گل‌دهی، و ...) طی سال‏های 1390 و 1391 ‌ارزیابی شدند. همبستگی‏های مثبت و منفی معنا‏دار بین برخی صفات مهم چون...

متن کامل

جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10bدر سیب گوشت قرمز و مطالعه اللیسم ژنهای مسئول رنگ قرمز در سیب

خانواده ژنی MYB بعنوان یکی از بزرگترین فاکتورهای رونویسی در گیاهان نقش¬های متعددی بر عهده دارند که یکی از مهمترین آنها تنظیم سطح آنتوسیانین در پیکره گیاه است. در سیب (Malus ×domestica) سه ژن MdMYB1، MdMYBA و MdMYB10 با کنترل سطح آنتوسیانین مسئول توسعه رنگ قرمز می¬باشند.در این مطالعه ضمن جداسازی یک واریانت از ژن MdMYB10، با نام MdMYB10b، از یک سیبگوشت قرمز بومی ایران الگوی بیانی آن در بافت¬های ...

متن کامل

ارزیابی برخی خصوصیات ژنوتیپ‌های سیب گوشت قرمز بومی ایران

سیب‌های گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجه موادآنتی اکسیدانت، رنگ جدید و بازارپسندی در سال‌های اخیر درکشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش خصوصیات شش ژنوتیپ سیب گوشت قرمز بومی (Malus pumila) موجود در ایستگاه تحقیقاتی کمال‌شهر به همراه سه ژنوتیپ شناسائی شده از اطراف شهرستان شاهرود، از نظر صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی، پومولوژیکی، خصوصیات فیزیکو‌شیمیائی میوه و چشائی در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 3

صفحات  729- 741

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023