مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی

نویسنده

  • منصور توکلی
چکیده مقاله:

در این بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه چهاررقم گندم ایرانی به اسامی روشن ‘ امید ‘ کرج1و کرج 2 که دو رقم آخری به ترتیب از تلاقی روشن و امید با دو رقم مختلف مکزیکی حاصل شده اند‘ اندازه گیری وموردمقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدا ر پروتئین دانه و آرد گندم روشن در حدود 1 درصد بیشتر از کرج 1 می باشد. در مقایسه با سایر ارقام اختلاف بین مواد پروتئینی روشن و امید و بین امید وکرج 2 چندان چشم گیر نمی باشد. نتایج مربوط به اسیدهای آمینه نشان میدهد که میزان ترئونین در دانه و آرد گندم امید بترتیب 98/0 و 74/0 گرم در 100 گرم پروتئین بیش از گندم روشن است. دانه و آرد گندم امید درمقایسه با روشن به ترتیب دارای 86/1%و 12/1 % بیشتر از اسیدهای آمینه ضروری بود. از طرف دیگر میزان اسید گلوتامیک در دانه روشن 21/3% بیشتر از گندم امید می باشد. گندم کرج 1نسبت به گندم روشن 1 از نظر مقدار لیزین افزایشی معادل 45/0 را نشان می دهد . همچنین ترئونین موجود در دانه و آر د کرج 1 به ترتیب 57/0 و 53/0 درصد بیشتر از روشن می باشد. از طرف دیگر آرد کرج 1 نسبت به روشن دارای 6/1 درصدبیشتر از اسیدهای آمینه ضروری است. آزمایش همچنین نشان داد که میزان ترئونین در آرد امید 45/0 درصد بیش از مقدار موجود در آرد کرج 2 می باشد. برعکس میزان اسیدگلوتامیک در کرج 2 09/4 درصد بیش از امید میباشد. اختلاف بین امید وکرج 2 از نظر مجموع اسید های آمینه ضروری معنی دار نمی باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

اثر تنش ناشی از عدم تأمین آب کافی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین در سه رقم نخود ایرانی (جم، پیروز و کوروش) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه بررسی شد. سطوح آبیاری شامل روزانه، سه، شش و نه روز یک نوبت بود. میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین برگ و ریشه در دو مرحله رویشی و زایشی اندازه گیری شد. بر اثر تنش ناشی از کم آبی میزان پروتئین های ...

متن کامل

بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پرولین در سه رقم نخود ایرانی

اثر تنش ناشی از عدم تأمین آب کافی بر میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین در سه رقم نخود ایرانی (جم، پیروز و کوروش) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه بررسی شد. سطوح آبیاری شامل روزانه، سه، شش و نه روز یک نوبت بود. میزان پروتئین محلول و اسید آمینه پروئین برگ و ریشه در دو مرحله رویشی و زایشی اندازه گیری شد. بر اثر تنش ناشی از کم آبی میزان پروتئین های ...

متن کامل

افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک

سابقه و هدف: سوء تغذیه یکی از مشکلات کنونی کشورهای در حال توسعه مانند ایران می‌باشد که کاهش تنوع غذایی از دلایل آن است. با توجه به اینکه گندم در تغذیه مردم این قبیل کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است، محققین تلاش می‌کنند با افزایش میزان پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه آن به‌همراه میزان آهن انباشته شده در دانه، با تامین مواد مورد نیاز بدن به کاهش سوء تغذیه کمک نمایند. با توجه به نقش اسید فولیک در ...

متن کامل

بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گندم بزوستا یا در ایران

در این آزمایش میزان پروتیین و اسید های آمینه موجود در دانه و آرد گندم بزوستا یا که در چهار ناحیه مختلف کشت شده شود مورد بررسی قرا رگرفت . اختلاف نواحی مورد مطالعه از نظرمیزان پروتیین دانه و آرد این گندم معنی دار نبود. متوسط مقدار پروتئین تمامی دانه و آرد حاصله به ترتیب معادل 26/13 و 68/12 درصد بود. اثر محل در میزان تمامی اسیدهای آمینه وهمچنین مجموع آنها در دانه کامل و آرد از نظر آماری معنی دار ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1و2و3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023