مقایسه ویژگی‌های عناصر ترسیمی آزمون آدمک در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با کودکان بهنجار

نویسندگان

  • رضایی, سمیه دانشدانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزدکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
  • زینی, مرضیه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
  • عارفانیان, رضا دانشگاه آزاد اسامی واحد یزد
چکیده

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای کارآمد برای تشخیص اختلالات دوران کودکی، آزمون‌های فرافکن ترسیمی است. در این آزمون‌ها عملکردهای شناختی، بین فردی و روان‌شناختی فرد از طریق ترسیم یک فرد، یک موضوع و یا یک شخصیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه‌ عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان 5 تا 10 ساله مبتلا به اختلال اوتیسم و اختلال نارسایی توجه / فزون­کنشی با کودکان بهنجار انجام شد. روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کودکان مراجع­ کننده به کلینیک‌های مشاوره­ تحت نظر سازمان بهزیستی یزد بود که 35 کودک از هر گروه (جمعاً 105 نفر) برای مطالعه انتخاب شده ­اند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون ترسیمی آدمک گودیناف (فلورانس گودیناف، 1926)، ارزیابی رفتارهای اوتیستیک (جی لورد، 1989) و مقیاس تکان شگری (باروت و همکاران، 1995) بود. نمونه پژوهش بر اساس نمونه‌گیری در دسترس و در کلینیک‌های بالینی و درمانی شهر یزد، انتخاب شده­اند. برای تحلیل دادها از روش‌های فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی و آزمون کروسکال والیس استفاده شد.  یافته‌ها : نتایج نشان داد که بین کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون­کنشی و اوتیسم، با کودکان بهنجار در 10 عنصر آزمون آدمک  تفاوت معنادار وجود دارد ولی در سه عنصر دیگر تفاوت معناداری به دست نیامد. (0/05<P).  نتیجه­ گیری:  وجود تفاوت میان سطوح عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون­کنشی و اوتیسم، بدین معناست که عناصری در ترسیم آدمک وجود دارد که می‌توان به واسطه آنها به تشخیص کودکان دارای این اختلالات نزدیک شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه‌های تبیینی اختلال ADHD می‌باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت‌های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود. روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون‌هایSNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و ...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه های تبیینی اختلال ADHD می باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود.روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون های SNAP، CBCL، TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و...

متن کامل

مقایسه جانبی شدن در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار

زمینه و هدف: اختلال نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی اختلالی مزمن است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کودکان را تحت­ تأثیر قرار می­ دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت جانبی ­شدن در ریخت­ های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی و بهنجار انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی ـ  مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی­ کودکان دختر و پسر بهنجار و مبتلا به اختلال نارسایی ­توجه/ فزون­ کن...

متن کامل

مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی

زمینه و هدف: مشکلات و سازش ­نایافتگی­ های کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی لزوم توجه بیشتر به این اختلال را روشن ­تر می­ سازد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه - فزون­ کنشی انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه- فزون­ کنشی مدارس استث...

متن کامل

کنش وری اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

مـؤلفه‌های زیربنایی کنش‌وری اجرایی در 18 کودک درمان نشده و 18 کودک درمان‌شده (با دارو) مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/‌فـزون‌کنشی با 18 کـودک بهنجار مقایسه شدند. هـر گروه شامل3 دختر و 15 پسر با دامنه سنی 7 تا 12 سال بود. تمام کودکان به آزمونهای رنگـواژه استروپ (استروپ، 1935)، دسته‌بندی کارتهای ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) و عملکرد مداوم (روزولد، میرسکی، ساراسون، برانسام و بک، 1956) و زیرمقیاس فر...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه های تبیینی اختلال adhd می باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود. روش: 45 کودک مبتلا به اختلال adhd و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون هایsnap،cbcl،trf،csi-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و ج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  117- 129

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022