مقایسه ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی

نویسندگان

  • امیر رضا چمنی روان پزشک
  • علی فیروزآبادی استادیار، روان پزشک - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده مقاله:

نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعداد های درخشان دارای محیطی نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می باشند. تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگی های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت های احتمالی موجود در ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و عادی طراحی و اجرا گردید. روش کار: نمونه ای مشتمل بر 200 دانش آموز (97 نفر تیزهوشان و 103 نفر عادی) از میان دانش آموزان مقطع سال سوم دبیرستان انتخاب شدند سپس ابعاد شخصیت نمونه ها با استفاده از پرسش نامه NEOPI-R و نیز سطح بهداشت روان آنها با به کارگیری پرسش نامه سلامت عمومی ( 28 GHQ -) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان درمقایسه با دانش آموزان عادی نمرات نسبتاً بالاتری در شاخص بازبودن به تجربه ها ( 05/0 = p) و نمرات پایین تری در شاخص توافق (012/0p=) دارند. به علاوه دختران در مقایسه با پسران نمرات بالاتری در شاخص توافق کسب کرده اند (001/0 p=). از طرف دیگر نتایج نشان داد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان از سطح بهداشت روانی بهتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی برخوردارند (001/0p=) که این تفاوت در نمرات اضطراب (001/0p=) و افسردگی (001/0p=) معنی دار می‌باشد. به علاوه دختران تیزهوشان از سطح بهداشت روانی بهتری نسبت به دختران مدارس عادی برخوردارند (008/0 p=) که این تفاوت در سه خرده مقیاس اضطراب (009/0 p=)، افسردگی (012/0 p=)، و علایم جسمانی (005/0 p=) معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد شخصیتی و نیز سطح بهداشت روان با دانش آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می‌تواند در این تفاوت ها نقش داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های مدیریت در انواع مدارس عادی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران بود. این پژوهش پیمایشی با مشارکت 375 نفر از دبیران دبیرستانهای پسرانه شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (نمودار فرا...

متن کامل

آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

نس با قرآن یکی از مسائل بسیار مهم و از وظایف اصلی هر مومن است که در روایات به آن اشاره شده و آن را یکی از راههای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی معرفی نموده اند. پژوهش حاضر با هدف نشان دادن آثار انس با قرآن بر شخصیت دانش‌آموزان دختر دبیرستان-های شهر کرمان به روش علی‌- مقایسه‌ای انجام گرفت. بدین منظور 377 نفر از دانش‌آموزان دختر نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهر کرمان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند ...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر شهرکرد، انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد بود. پرسشنامه های های پژوهش شامل، الگوهای یادگیری سازگار، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو، پرسشنامه ی اصلاح شده ی سبک اسنادیو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری بود. ...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر شهرکرد، انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد بود. پرسشنامه های های پژوهش شامل، الگوهای یادگیری سازگار، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو، پرسشنامه ی اصلاح شده ی سبک اسنادیو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری بود. ...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستان های تبریز

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیت و سلامت روانشناختی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش­آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی1388 مشغول تحصیل می باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 30

صفحات  57- 66

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023