مقایسه ی اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت والدین بر سبک های والدگری مثبت و مشکلات رفتاری-هیجانی کودکان

نویسندگان

چکیده مقاله:

Purpose: This study was carried out in order to compare and examine the effect of Positive Parenting Program (Triple P) training and Parent Management Training (PMT) on the children’s behavioral problems and the parents’ parenting style. Methods: The present research was a quasi-experimental study using a pretest-posttest-follow up design with a control group. The study population consisted of all children with behavioral problems and their parents, in the elementary schools in city of Sanandaj in 2016.  Ninety individuals were selected through multi-steps random sampling method. Participants  were administered Conners Children’s Behavior Questionnaire (1990) and the Alabama Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ - 1996) in three phases. Parent management training was done in twelve 40-60 minute sessions, while positive parentling was done in eight 2 hour sessions, both for the two experimental groupsResults: In comparison to Triple P training method, PMT method had a higher effect on conduct, pro-social, psychosomatic, and shame-anxiety problems (p<0.01). PMT treatment had a higher effect on each dimension of positive parenting, warmth and involvement, physical coercion, and poor supervision, compared to Triple P treatment (p<0.01). After one month, the results of the follow-up indicated that there was a difference between the experimental and control groups in terms of behavioral problems and parenting style, and the effectiveness of the two treatment methods on behavioral problems and positive parenting was maintained after one month (p<0.01). Conclusion: The results of the present study showed that PMT method had a higher effect on behavioral problems, and Triple P had a higher effect on dimensions of parenting. These results are useful for psychotherapists and counselors with regard to selecting the type of intervention.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم‌توان ذهنی

Background & Aim: The birth of mentally retarded children in families causes stress and creates problems especially for mothers. Positive parenting is one of the educational methods doe parents which are recommended for mothers who have children with behavioral and emotional disorders. This study was conducted to investigate the effectiveness of positive parenting program in parental stress and...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

مقدمه: بسیاری از والدین، شناخت کافی از خودکارآمدی والدگری ندارند و از مهارت کافی برای مدیریت صحیح مشکلات رفتاری کودکان برخوردار نیستند. در صورت آموزش صحیح مهارت فرزندپروری مثبت به والدین می‌توان چنین مشکلاتی را کاهش داد. به همین منظور، هدف پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار شهر یزد بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

مقدمه: بسیاری از والدین، شناخت کافی از خودکارآمدی والدگری ندارند و از مهارت کافی برای مدیریت صحیح مشکلات رفتاری کودکان برخوردار نیستند. در صورت آموزش صحیح مهارت فرزندپروری مثبت به والدین می توان چنین مشکلاتی را کاهش داد. به همین منظور، هدف پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکلات رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار شهر یزد بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت‌جویی مادران دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقدمه: تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده‌ای، می‌تواند رویدادی نامطلوب و چالش‌زا تلقی گردد که احتمالا تنیدگی و سرخوردگی و احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی فرزند پروری مثبت  بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت جویی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی آموزش پذیر انجام گرفت. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه ک...

متن کامل

اثربخشی آموزش فرزندپروری با رویکرد مثبت نگر بر خودکارآمدی مادران و بهبود رابطه ی مادر _ کودک و مشکلات رفتاری کودکان

این مطالعه با هدف اثر بخشی آموزش فرزند پروری مثبت نگر بر رابطه ی مادر و کودک، خودکارآمدی مادر و مشکلات رفتاری کودکان صورت گرفته است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پیش آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل 20 نفر از مادران کودکان پیش دبستانی مراجعه کننده به کلینیک سلامت کودک بودند، که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضا گروه آزمایش به مدت 5 هفته، هر هفته 2 ج...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 62

صفحات  98- 125

تاریخ انتشار 2017-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023