مقایسه ی تنش والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه با مادران کودکان بهنجار

نویسنده

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح تنش والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجهو مقایسه ی آن با مادران کودکان بهنجار انجام شده است. روش کار: مطالعه ی حاضر جزو پژوهش های علی مقایسه ای می باشد وجامعه ی آماری این پژوهش تمام مادران دارای پسر 5 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی روان پزشکی کودک (ابن سینا و دکتر شیخ) و تمام مادران پسران 5 تا 12 ساله ی بهنجار مقطع پیش دبستانی و دبستان ناحیه ی 4 مشهد بودند. از بین مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه با روش نمونه گیری در دسترس، 50 نفر و از بین مادران کودکان بهنجار با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای80 نفر انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شاخص تنیدگی والدگری بودند. داده های به دست آمده با روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون تی گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادند که بین تنش والدگری (قلمرو والد) و مولفه های آن در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه و مادران کودکان بهنجار تفاوت معنی داری وجود دارد (000/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی تنش والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه با مادران کودکان بهنجار

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح تنش والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجهو مقایسه ی آن با مادران کودکان بهنجار انجام شده است. روش کار: مطالعه ی حاضر جزو پژوهش های علی مقایسه ای می باشد وجامعه ی آماری این پژوهش تمام مادران دارای پسر 5 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی روان پزشکی کودک (ابن سینا و دکتر شیخ) و تمام مادران ...

متن کامل

مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار

این پژوهش جهت مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه‌ بیش‌فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار انجام‌ شد. روش‌کار: پژوهش ‌مقایسه‌ای حاضر بر روی تمامی دانش‌آموزان سوم ابتدایی تا اول راهنمایی که در سال 1386 در مدارس عادی و مراکز کودکان استثنایی شهر اردبیل تحصیل می‌کردند اجرا شد. شصت آزمودنی  شامل 20 پسر مبتلا به اختلال نقص‌توجه ‌بیش‌فعالی، 20 کودک مبتلا به ناتوانی در ی...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی و دلبستگی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با مادران کودکان بهنجار

هدف: مقایسه کیفیت زندگی و دلبستگی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با مادران کودکان بهنجار است. طرح: این پژوهش از نوع تحقیقات پس رویدادی (علی- مقایسه ای) است . جامعه آماری : شامل کلیه مادران دارای کودکان بیش فعالی همراه با اختلال نقص توجه و مادران کودکان بهنجار شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری: با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و همتاسازی تعداد 240 نفر (120 نفر والدی...

15 صفحه اول

اثربخشی آموزش برنامه ی والدگری مثبت به مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کاهش مشکلات برونی سازی شده ی کودک

مقدمه پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه‌ی والدگری مثبت بر کاهش مشکلات برونی‌سازی شده‌ی کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی همراه با نقص توجه در خانواده‌های ترکمن انجام شد. روش‌ کار: در این کارآزمایی بالینی در سال 1392، 22 نفر از مادران دارای کودک بیش فعال/نقص توجه در شهرستان کلاله از استان گلستان و به طور تصادفی به دو گروه آموزش والدگری مثبت در هشت جلسه (10 نفر) و گروه  شاهد (12 نفر)...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان داری اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه با مادران کودکان بهنجار

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و مادران کودکان بهنجار در دوره ابتدایی شهرستان یزد بود. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 60 نفر از مادران کودکان که 30 نفر از آنها دارای کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه و 30 نفر آنها مادران کودکان بهنجار بودند که به عنوان نمونه های پژوهش یه صورت روش خوشه مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. در ...

15 صفحه اول

مقایسه میزان رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی با مادران کودکان عادی

چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی در مقایسه با مادران کودکان عادی بوده است. روش: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی و نمونه گیری آن نیز بصورت تصادفی ساده بوده است و بر روی 35 مادر کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی مراجعه کن نده به مرکز درمانی روانپزشکی کودکان و نوجوانان رفیده (بعنوان گروه مورد) و 35 مادر کودکان...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 42

صفحات  115- 122

تاریخ انتشار 2009-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023