مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف این مطالعه مقایس هی شایستگی اجتماعی ومؤ لّفه های آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری ودانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا است.آزمودنی های پژوهش شامل 160 دانشآموز( 40 نفر دارایناتوانی یادگیری، 40 نفر دارای پیشرفت تحصیلی پایین، 40 نفردارای پیشرفت تحصیلی متوسط و 40 نفر دارای پیشرفتتحصیلی بالا) پایه تحصیلی دوم راهنمایی بودند که به روشتصادفی خوشهای چند مرحلهای از میان دانشآموزان مدارسناحیه 1 و 2 شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جم عآوری دادههااز آزمونهای محقق ساخته خواندن، نوشتن و ریاضیات،پرسشنامه ی شایستگی اجتماعی فلنر و آزمون هوشی ریوناستفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد کهدانش آموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و دانشآموزان دارایپیشرفت تحصیلی پایین نسبت به دانشآموزان دارای پیشرفتتحصیلی متوسط و بالا در شایستگی اجتماعی نمرات کمتریکسب کردند. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش وارتقای بهداشت روانی دانش آموزان استثنایی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه مقایس هی سازگاری اجتماعی، هیجانی،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانییادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسهای و از نوع مورد- شاهدیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر 14 تا 16 ساله90 میباشد. - با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 9116 ساله مبتلا به - آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که ب...

متن کامل

مقایسه سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دارای مشکلات یادگیری و دانش آموزان پسر دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

Background: The purpose of the present research is comparing academic adjustment between students with learning disability and students with low, moderate and high academic achievement. Method: This research subjects include 160 second grade guidance school students (40 with learning disability, 40 with low academic achievement 40 with moderate academic achievement and 40 with high acade...

متن کامل

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

هدف این مطالعه مقایس هی سازگاری اجتماعی، هیجانی،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانییادگیری بود. این پژوهش یک مطالعه مقایسهای و از نوع مورد- شاهدیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر 14 تا 16 ساله90 میباشد. - با و بدون ناتوانی یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 9116 ساله مبتلا به - آزمودنی های پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر 14ناتوانی یادگیری شهر اردبیل بودند که ب...

متن کامل

اثر بازآموزی اسنادی بر باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستانی دارای تجدیدی

به منظور بررسی اثر مداخله بازآموزی اسنادی بر باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی تعداد 28– دانشآموز دختر پایه ی اول دبیرستان شهر سمنان، که حداقل در یک درس در سال تحصیلی 13901391 تجدید شده بودند، به شیوه ی تصادفی ساده انتحاب شدند و با انتساب تصادفی در یکی از گروههایآزمایشی یا کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بود که آزمودنیها قبل از شروع مداخله وپس از پایان آزمایش به سؤالات پرسش نامه باور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  6- 23

تاریخ انتشار 2011-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023