مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار

نویسنده

چکیده مقاله:

این پژوهش جهت مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه‌ بیش‌فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار انجام‌ شد. روش‌کار: پژوهش ‌مقایسه‌ای حاضر بر روی تمامی دانش‌آموزان سوم ابتدایی تا اول راهنمایی که در سال 1386 در مدارس عادی و مراکز کودکان استثنایی شهر اردبیل تحصیل می‌کردند اجرا شد. شصت آزمودنی  شامل 20 پسر مبتلا به اختلال نقص‌توجه ‌بیش‌فعالی، 20 کودک مبتلا به ناتوانی در یادگیری و 20 کودک عادی،  به شیوه‌ی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه‌ی کانرز، آزمون قلب‌ها و گل‌ها، آزمون های سیمون 1 و2، آزمون جستجوی دیداری و آزمون ارزیابی هوش ریون استفاده ‌شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD تحلیل‌گردیدند. یافته‌ها: نتایج تفاوت معنی‌داری در زمینه کارکردهای اجرایی بین سه گروه نشان‌ دادند (00/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار

این پژوهش جهت مقایسه­ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص­توجه­ بیش­فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار انجام­ شد. روش­کار: پژوهش ­مقایسه­ای حاضر بر روی تمامی دانش­آموزان سوم ابتدایی تا اول راهنمایی که در سال 1386 در مدارس عادی و مراکز کودکان استثنایی شهر اردبیل تحصیل می­کردند اجرا شد. شصت آزمودنی  شامل 20 پسر مبتلا به اختلال نقص­توجه ­بیش­فعالی، 20 کودک مبتلا به ناتوانی در یا...

متن کامل

بررسی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه، ناتوانی های یادگیری و کودکان بهنجار

کارکرد های اجرایی، کارکرد های عالی شناختی و فراشناختی هستند که مجموعه ای از توانایی های عالی شامل خودگرایی، خودآغازگری، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را به انجام می رسانند. هدف این پژوهش بررسی کارکرد های اجرایی در سه گروه کودکان دچار اختلال نقص توجه / بیش فعالی و کودکان مبتلا ناتوان در یادگیری و کودکان بهنجار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان دچار نقص توجه / بیش ف...

مقایسه نیمرخ هوشی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با کودکان عادی.

مقدمه : اختلال نقص توجه و بیش فعالی و ناتوانی یادگیری از اختلال های رایج در دوران کودکی است که آسیب های بسیاری به فرآیند تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی این کودکان وارد می سازد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تفاوت نیمرخ هوشی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری با نیمرخ هوشی کودکان عادی است. روش: در یک مطالعه علی مقایسه ای، 90 کودک به شیوه تصادفی انتخاب گر...

متن کامل

مقایسه ی تنش والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه با مادران کودکان بهنجار

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح تنش والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجهو مقایسه ی آن با مادران کودکان بهنجار انجام شده است. روش کار: مطالعه ی حاضر جزو پژوهش های علی مقایسه ای می باشد وجامعه ی آماری این پژوهش تمام مادران دارای پسر 5 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی روان پزشکی کودک (ابن سینا و دکتر شیخ) و تمام مادران...

متن کامل

نقص کارکردهای زبانی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی

Background & Aims: Most previous studies have shown that the language abilities of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are weaker than normal children. But there is no study that examines the impact of ADHD on all areas of linguistic abilities at the same time. The purpose of this study was to investigate the lack of simultaneous and separately linguistic functions in ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 44

صفحات  33- 322

تاریخ انتشار 2009-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023