مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی

نویسندگان

  • حمزه صمدی میارکلائی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف ارائه مقیاس سنجش رهبری‌حکیمانه در دستگاه‌های اجرائی استان‌مازندران انجام‌شده است. روش پژوهش ازلحاظ هدف، توصیفی- تحلیلی است. دراین تحقیق کارکنان دستگاه‌های اجرائی استان به‌عنوان جامعه‌آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 248 نفر نمونه تعیین‌شده‌اند. پژوهش در دو مرحله به-اجرا درآمده است؛ در گام اول شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مقیاس از طریق بررسی ادبیات‌نظری و مصاحبۀ با کارشناسان با روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد، که با استفاده از نظرات کارشناسان، درنهایت 10 بُعد و 46 گویه برای طراحی مقیاس استخراج گردید. در مرحلۀ دوم نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه‌های شناسایی‌شده، از روش تحلیل‌عاملی تائیدی و ابزار پرسشنامه استفاده گردید. داده‌ها با روش تحلیل معادلات‌‌ساختاری و فنون آمار توصیفی تحلیل‌شده‌اند‌. یافته‌های پژوهش با استفاده از معادلات‌ساختاری نشان داد، همه گویه‌ها، به‌عنوان سازه معتبر در رهبری‌حکیمانه هستند، یعنی مقدار میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) برای همه گویه‌ها بیشتر از 50/0 بود. مدل نهایی پژوهش هم با شاخص‌های برازش (073/0=RMSEA، 015/0=RMR، 99/0=NFI و 95/0=GFI) مورد تائید قرار گرفت. از طرفی نیز سطح میانگین رهبری‌حکیمانه و شاخص‌های آن در نمونه آماری از میانگین درنظر گرفته‌شده بیشتر بوده است. امروزه بسیاری از رهبران دانش را به صورت نامطلوبی مورد استفاده قرار می‌دهند، و قادر به پرورش و توسعه‌ی انواع بهتر آن نیستند. باید تاکید داشت که وضعیت کنونی نیازمند رهبرانی حکیمی است که با ایجاد فرآیندهای سازمانی پویا، دانش را به حکمت تبدیل کرده و حکمت را به سایر اعضای سازمان انتقال دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

هدف این پژوهش مطالعه معلم رهبری  و ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آن در مدارس بود. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دبیران دبیرستان‌های شهر یاسوج به تعداد 740 نفر در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. با بهره‌گیری از مبانی نظری و تجربی پژوهش، مقیاس 43 گویه ای برای سنجش معلم رهبری در ابعاد «دانش و توانایی»، «چشم‌انداز توسعه‌ای»، «اخلاق»، «پاسخگویی»، «نفوذ»، «همکاری»، «ا...

متن کامل

توسعه مؤلفه‌های مقیاس سنجش شایستگی مدیران

This research was conducted with the aim of improving managers’ competency through specifying the factors of their competency. In order to find the right answer to the question of this research, a researcher-made questionnaire was devised including 137 items on the basis of a four-level necessity scale, i.e. lowest, relatively low, high, and highest, valued respectively as 1, 2, 3, and 4. The q...

متن کامل

طراحی و اعتبارسنجی مقیاس سنجش خلاقیت در معلمان زبان انگلیسی

مطالعه حاضر شامل دو بخش است: 1) روایی سازه و 2) روایی پیش بینی. هدف اصلی این مطالعه ساخت یک مقیاس جهت ستجش خلاقیت معلمان زبان انگلیسی (elt-cs) و استفاده از مدل رش به منظور بررسی روایی سازه آن به طور خاص است. با این هدف، پرسشنامه پیش رو با بهره گیری از عوامل تاثیر گذار برخلاقیت طراحی شد. در مجموع 343 زبان آموز، 24 معلم زبان انگلیسی خود را به وسیله elt-cs مورد ارزیابی قرار دادند. سپس نرم افزار wi...

15 صفحه اول

اعتباریابی مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان

 Objectives: The purpose of the present study has been assessing life satisfaction as an indicator of positive attitude towards life. Method: Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS) was used for 200 high school students (100 boys and 100 girls) with three educational field of study: mathematics, science, and humanities in districts three and five of Isfahan city. They were se...

متن کامل

اعتبارسنجی مقیاس تفکرات پارانوئید در جامعه ایرانی

چکیده زمینه و هدف: از آنجاکه تفکر پارانوئید، رویکردی تک‌بعدی دارد و استفاده از پرسشنامه‌های طولانی، کاربرد بالینی و پژوهشی مناسبی ندارند، لذا معرفی پرسشنامه‌های کوتاه، الزامی به‌نظر می‌رسد. پرسشنامه تفکرات پارانوئید (GPTS)، ابزار خودسنجی کوتاهی برای سنجش تفکر پارانوئید در گروه غیربالینی و بالینی می‌باشد. این پژوهش به‌منظور اعتبارسنجی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی انجام شد. روش بررسی: در این مطال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 13

صفحات  30- 45

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023