ملامح الاغتراب فی شعر "علی فودة" وردود فعله علیها

نویسندگان

  • رضا افخمی عقدا أستاذ مشارﻙ فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد، مدینة یزد، إیران
  • فاطمة جمشیدی طالبة مرحلة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد، مدینة یزد، إیران
  • فاطمه قادری أستاذة مشارکة فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد، مدینة یزد، إیران
  • وصال میمندی أستاذ مشارﻙ فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة یزد، مدینة یزد، إیران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ملامح الاغتراب فی شعر أحمد الصافی النجفی

الاغتراب ظاهرة قدیمة طفحت علی الشعر العربی منذ أقدم عصوره، وقد تناولها النقّاد بالبحث منذ عصورهم الأولی، وکتبوا عنها الکثیر؛ إلاّ أنّها برزت فی الآونة الأخیرة واشتدّ ظهورها فی الأدب العربی المعاصر. وذلک لما لها من ارتباط مباشر بقضایا المجتمع السیاسیة والاجتماعیة. وللاغتراب أسباب وتداعیات عدیدة جعلت الشاعر العربی یجنح نحو الرمزیة واستخدام لغة الغموض فی الشعر لیعبّر بغربته عن تلک الأسباب. ولا یعنی ذلک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 27

صفحات  71- 98

تاریخ انتشار 2017-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023