منشا، تحولات ماگمایی و خاستگاه زمین ساختی جنوب شرق گرانیتوئید جبال بارز، بم، استان کرمان

نویسندگان

  • حمید احمدی پور دانشیار، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
  • شیرین بهپور دانشجوی دکترا، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
  • عباس مرادیان استاد، بخش زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه در جنوبشرقی بم و کمان ماگمایی ارومیه دختر قرار دارد. براساس سنگنگاری و ژئوشیمیایی ترکیب سنگ ها تونالیت، گرانودیوریت، گرانیت و آلکالی گرانیت و دارای ماهیت کالک آلکالن تا پتاسیم بالا و متاآلومین تا پرآلومین ضعیف هستند. رفتار عناصر Ce ، Zr، Ba و Y در برابر SiO2 گرانیت های نوع I دما بالا را نشان میدهد، باتوجه به نمودارهای زمینساختی در محدوده گرانیتهای جزایر کمانی قرار میگیرند. غنی شدگی LILE و LREE و تهیشدگی HFSE در نمونه ها از ویژگیهای حاشیه فعال قارهای میباشد. مقادیر Nb/La وNb/U و نسبت Sm/Yb نشانگر آلایش ماگما با پوسته است. بر اساس نتایج ایزوتوپی و نمودار La در برابر La/Sm ، پوسته زیرین جوان بهمراه پوسته قدیمی قاره ای در تکوین ماگمای منشابارزاست. باتوجه به مجموعه درشت یلورها،الگوی REE ناهنجاری Eu و همچنین مقایسه نسبت La/Yb ، نمونه های مورد بررسی از یک ماگمای به نسبت خشک تفریق یافتهاند. نسبت های Sm/Yb و La/Yb نبود گارنت در منشا را مشخص می کند. ذوب بخشی درجه کم تا متوسط یک منبع مافیک آمفیبولیتی که توسط مواد پوسته و سیالهای حاصل از صفحه فرورونده و مذاب حاصل از رسوبات فرورانش آلایش یافته است، منشایی برای تشکیل توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیمی کانی، منشا و تحولات ماگمایی باتولیت ساردوئیه، جنوب شرق کرمان

باتولیت الیگوسن ساردوییه، با روند شمال ­باختر- جنوب­ خاور، در استان کرمان و در بخش جنوب خاوری کمان ماگمایی ارومیه- ­دختر قرار دارد و به درون واحدهای آتشفشانی ائوسن متشکل از آندزیت، آندزیت- بازالت و مقدار کمی بازالت همراه با آذرآواری­ها تزریق شده است. این باتولیت از سنگ­های اسیدی و حدواسط مانند دیوریت، تونالیت، گرانودیوریت و مونزوگرانیت تشکیل شده است. بررسی­های شیمی دو کانی پلاژیوکلاز و آمفیبول ...

متن کامل

ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور – شرق گناباد

منطقه گیسور در شرق شهرستان گناباد قرار دارد و بخشی از شمال بلوک لوت محسوب می‌شود. سنگ‌های این منطقه شامل سنگ‌های گرانیتوئیدی و مجموعه‌ دگرگونی دمای بالا - فشار پایین می‌باشند. سنگ‌های گرانیتوئیدی از سه واحد گرانودیوریت، آنکلاو (دگرگونی و آذرین) و میکروگرانیت تشکیل شدهاند. این سنگ‌ها در سری کالک‌آلکالن پتاسیم‌دار متوسط تا بالا قرار می‌گیرند و بطور ضعیفی پرآلومینوس و از نوع گرانیت I دمای پایین‌ان...

متن کامل

شیمی کانی، تعیین سری ماگمایی و خاستگاه زمین ساختی مونزوگرانیت قیدو (جنوب شرق خمین، پهنه سنندج-سیرجان)

مونزوگرانیت قیدو در جنوب شرق خمین، بخشی از مجموعه سنگی پهنه سنندج-سیرجان شمالی را تشکیل داده است. این توده در درون میکاشیست های ژوراسیک نفوذ کرده و سبب ایجاد هاله دگرگونی در اطراف خود شده است. آنکلاوهای میکروگرانولار فلسیک و نیز آنکلاوهای پرمیکا (سورمیکاسه) و رگه های آپلیتی و پگماتیت های تورمالین دار از جمله سنگ های مشاهده شده در منطقه است. فلدسپار پتاسیم (ارتوکلاز و میکروکلین)، پلاژیوکلاز اسید...

متن کامل

کاربرد شیمی کانی‌های آمفیبول و پلاژیوکلاز در بررسی خاستگاه و زمین‌دما- فشارسنجی گرانیتوئید جبال‌بارز (بم، استان کرمان)

The Jebal-E-Barez Oligocene granitoid is located in the southeastern Bam, and in the southeastern part of the Urumieh-Dokhtar Magmatic Assemblage. Based on petrographic studies, this granitoid includes tonalite, granodiorite, granite and alkaligranite, which are composed of quartz, plagioclase, amphibole, biotite and alkali feldspar. The albite of plagioclase ranges from 38.38 to 67.26 percent,...

متن کامل

بررسی تحولات ماگمایی و پتروژنز توده‌های گرانیتوئید یزد

توده‌های گرانیتوئیدی منطقه یزد به سن الیگو-‌میوسن دربخش مرکزی کمربند آتشفشانی ارومیه-دختر واقع‌ شده ‌است. این توده‌ها درسنگ‌های آهکی کرتاسه سازند تفت و سنگ‌های آتشفشانی-رسوبی ائوسن نفوذ کرده و عموماً دارای بافت گرانولار و گاهی بافت پورفیروئیدی، گرانوفیری، گرافیکی، پرتیتی، میرمکیتی و آنتی‌راپاکیوی هستند. بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی‌های پتروگرافی و ژئوشیمیایی، توده‌های یزد ترکیبی از آلکالی‌گران...

متن کامل

سنگ‌شناسی، زمین شیمی و خاستگاه زمین ساختی توده نفوذی کانسار آهن همیرد، شمال شرق سمنان

Hamyerd iron deposit is located about 74 km north east of Semnan, in the Jam area. This area is situated in the northern part of Central Iran structural zone. The outcrops are Middle-Eocene volcanic and pyroclastic rocks with andesite to andesite-basalt and tuff composition, which are intruded by some intrusive bodies of monzonite to monzodiorite composition in this area. Iron mineralization is...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 116

صفحات  203- 212

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023