منظره¬های بومی منبع الهام نقش¬پردازی در کاشی¬های مجموعه ابراهیم¬خان کرمان

نویسنده

چکیده مقاله:

نقش¬پردازی در کاشی¬کاری¬های مجموعه ابراهیم¬خان نمونه¬ای ارزنده از منظره‌سازی به شیوه ترکیبی ایرانی‌ـ ‌اروپایی است که کاربرد عناصر بومی و منطقه¬ای در آن کاملاً مشهود است. عناصری از طبیعت و منظر مانند کبک کوهی، درخت شکوفه، و انواع گل¬های کوهی که در منطقه کرمان یافت می¬شود و نقش آنها بر فرش¬های کرمان نیز وجود دارد. همچنین مقایسه بعضی از نقش¬ها با کاشی¬کاری¬های ترکیه عثمانی که متأثر از تزیینات ایرانی است. منظره‌پردازی در این مجموعه¬بنا به دو شیوه هندسی و سنتی و شیوه اروپایی با حجم‌نمایی و سایه‌پردازی انجام شده است. تنوع در رنگ¬آمیزی، طراحی و کاربرد موضوعات گوناگون در بخش¬های مختلف این مجموعه و ارتباط و هماهنگی موضوعات با محل قرار¬گیری آنها از نمونه¬های عالی، اصیل و پابرجای تزیینات دوره قاجار است. در این نوشتار به معرفی و تحلیل نقش¬های بدیع و استثنایی از طبیعت گرایی بومی در تزیینات عصر قاجارکرمان اشاره خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبیعت، منبع الهام سازه های معماری

طبیعت طراحی زبردست و مهندسی چیره‌دست است که هم در انتخاب فرم و شکل‌های یک جسم (متناسب با نیاز آن) بهترین‌ها را انتخاب می‌کند و هم در انتخاب اسکلت و مکانیسمی که به آن جسم ایستایی و دوام ببخشد، ساده‌ترین، متناسب‌ترین و مؤثرترین را به‌کار می‌گیرد. جالب است که در طبیعت، فرم یک جسم و اجزای برپا‌دارنده و شکل‌دهنده‌ آن به صورت متقابل، یکدیگر را تعریف می‌کنند. بر این اساس در اواخر قرن بیستم نیز، توسعه ...

متن کامل

طبیعت، منبع الهام سازه های معماری

طبیعت طراحی زبردست و مهندسی چیره دست است که هم در انتخاب فرم و شکل های یک جسم (متناسب با نیاز آن) بهترین ها را انتخاب می کند و هم در انتخاب اسکلت و مکانیسمی که به آن جسم ایستایی و دوام ببخشد، ساده ترین، متناسب ترین و مؤثرترین را به کار می گیرد. جالب است که در طبیعت، فرم یک جسم و اجزای برپا دارنده و شکل دهنده آن به صورت متقابل، یکدیگر را تعریف می کنند. بر این اساس در اواخر قرن بیستم نیز، توسعه و...

متن کامل

مجموعه های بازار کرمان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

مجموعه های بازار کرمان

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 11

صفحات  13- 24

تاریخ انتشار 2009-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023