موسیقی هورامان

نویسندگان

  • مهدی احمدی کارشناس ارشد آهنگسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران
چکیده مقاله:

چکیده این مقاله به بررسی موسیقی «سیاوچمانه »، کیی از آوازهای باستانی هورامی )از شاخه های قوم کُرد(، که ریشه های آن در الحان ایران باستان قابل جستجوست، پرداخته است. شناخت موسیقی هورامان می تواند در آهنگسازی بر اساس تم های موسیقی این منطقه، مطالعات موسیقایی قومی و شناخت الحان کهن موسیقی ایران زمین کاربرد داشته باشد. این مقاله به طبقه بندی انواع «موسیقی هورامان »، آوانگاری )کاربرد برای اجرا( آواز استاد «عثمان کیمن های » و همچنین آنالیز و تحلیل آوانگاری ها پرداخته است. نگارندگان این مقاله یادآوری م یکنند که «سیاوچمانه » دارای حیات معاصر است و هنوز انواع اصیل آن در برخی از نواحی کردستان خوانده می شود. در این پژوهش ریشه های تاریخی «سیاوچمانه » از نظر معنایی و از نظر نشانه های موسیقایی بررسی و با تکیه بر پژوهش های پیشین، چگونگی شک لگیری این موسیقی و موارد استفاده از «سیاوچمانه » نیز مورد بحث قرار گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به پژوهش های پیشین، به بررسی نشان هشناختی، مقایسه و تحلیل نمونه های گردآوری شده از آن موسیقی پرداخته است. در نهایت با ارائه ی آوانگاری ها و تحلیل آنها، جمع بندی و نتیجه ی پژوهش ارائه شده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ فرم چپله‌های هورامان از منظر ارتباط کلام و موسیقی

مردم کرد در حیات خود، فرهنگ‌ها و ساختارهای موسیقایی گوناگونی را شکل داده‌اند. یکی از تأثیرگذارترین فرهنگ‌های موسیقایی کردستان، موسیقی هورامان است. فرهنگ موسیقایی این منطقه، به چارچوب جغرافیایی هورامان محدود نمی‌شود، بلکه نواحی جنوبی و غربی استان کردستان و شمال و غرب استان کرمانشاه را نیز در بر می‌گیرد. شناخت موسیقیِ بخش قابل توجهی از مناطق کردنشین، در گرو شناخت موسیقی هورامان است. این پژوهش با ت...

متن کامل

نشانه‌شناسی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان

مقدمه : مقالۀ حاضر، پژوهشی میدانی و کتابخانه‌ای است که به معرفی و بازسازی معنایی مراسم آیینی پیرِ شالیار در منظر فرهنگی هورامان از توابع شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان، از منظر نشانه‌شناسی می‌پردازد. موضوع مهم در نشانه‌شناسی، بحث تولید معنا و چگونگی معنادارشدن جهان توسط نظام نشانه‌هاست. معنا، مفهومی است که یک نشانه بیانگر آن است.بیان مسئله : در این میان، رسوم، سنت‌ها و آیین‌های کهن،...

متن کامل

تاریخ سلاطین هورامان تداوم یا تحول تاریخ‌نگاری محلی در کردستان

ایالت کردستان، مقارن دورة قاجار،در زمینة تألیف تاریخ‌های محلی حیات بالنده‌ای داشته است. تواریخ محلی تواریخی هستند که گرایش‌های زیست‌بوم‌نگاری پررنگی دارند. این تاریخ‌ها، به دلیل نگاه مورخان از پایین به بالا، محتوایی متنوع دارند؛ لذا در بررسی تاریخ اجتماعی حائز اهمیت هستند.یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تواریخ، تاریخ سلاطین هورامان است. این کتاب، در عهد مظفری، با محوریت سلسله‌ سلاطین هورامان و در...

متن کامل

شاخصه‌­های بومی و فرهنگی؛ نمودار ساختاری ویژه در معماری هورامان

از مهمترین عناصر شناخت هر فرهنگی، شیوة معماری بومی و مرسومِ آن است. در این پژوهش قسمتی از ساختار ساده اما با شکوه ایران‌زمین در دامنه­‌های زاگرس (منطقۀ هورامان) با خصوصیات خاص و هویت پنهان خود در زمینۀ معماری و بافت کالبدی روستایی، به‌عنوان ساختاری ویژه و حاصل تلاقی انسان، فرهنگ و طبیعت، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بررسی اسنادی و بازدید میدانی است. یافته‌­ه...

متن کامل

انکشاف جهانِ مکان در معماری مسکونی هورامان تخت (ازمنظرهستی شناسانه)

بیان مسئله: انسان برای سکنی‌گزینی و به تعبیر هایدگر باشیدن بایستی اقدام به ساختن و بنا‌کردن نماید و با این عمل (ساختن)، جهان خود را در قالب مکان به تصویر کشیده و به آن ساختار می‌دهد. باشیدن در میان آسمان و زمین به معنی «استقرار‌یافتن» در «میانه‌ی چیزها» است، یعنی عینیت‌بخشی وضعیت عمومی چونان مکانی انسان ـ ساخت. بر اساس تفکرات هایدگر، وجود آدمی زمانی می‌تواند معنادار باشد که انس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 7

صفحات  114- 91

تاریخ انتشار 2013-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023