نسخه گزارش والدین مقیاس سلامت روان‌شناختی کودکان: مطالعه مقدماتی ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی

نویسندگان

  • آل بویه, مریم دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
  • اکبری زردخانه, سعید گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
  • جلالت دانش, محسن معاونت پیشگیری قوه قضاییه، تهران
  • زنگانه, علی محمد معاونت پیشگیری قوه قضاییه، تهران
  • منصورکیایی, نادر معاونت تربیت بدنی و سلامت، وزارت آموزش و پرورش
  • مهدوی, مجتبی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اختلال‎های رفتاری، مشلات شایع و ناتوان‌کننده‌ای هستند که برای خانواده و کودکان مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کنند و با شیوع بالایی از مشکلات و پیامدهای منفی اجتماعی همراه هستند. هدف از پژوهش حاضر، ساخت مقیاس سلامت روان‌شناختی کودکان ـ  فرم والدین بود. روش: برای انجام این پژوهش در ابتدا 190 گویه تهیه شد و پس از ویرایش اولیه، 125 گویه جهت قرار گرفتن در نسخۀ مقدماتی مقیاس انتخاب شد. جامعه آماری در این پژوهش والدین دانش­آموزان مدارس ابتدایی شش استان البرز، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی در سال تحصیلی 96- 1395 بود. نمونه دربرگیرنده حدود 100 نفر از والدین در هر یک از استان­ها بود که از دو شهرستان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. در مجموع نمونه پژوهش حاضر بالغ بر 600 نفر بود. یافته‎ها: یافته‌های حاصل از تحلیل گویه ­ها، نشان از حذف 14 گویه داشت. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مجذورات تعمیم‌یافته و چرخش ایکوامکس نشان داد که این نسخه از مقیاس با شش مؤلفه دارای ساختار ساده و هماهنگ با چهارچوب نظری است. دامنه ضرایب همگونی درونی (آلفای کرونباخ) مؤلفه‌های استخراجی در نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی کودکان بین 65/0 (خودتنظیمی) تا 90/0 (نقص در انجام تکالیف) به دست آمد. همچنین بررسی ضرایب همبستگی گویه ­ها با زیرمقیاس‌ها نشان می‌دهد که این ضرایب بین 17/0 (گویه 101) و 73/0 (گویه37) است. نتیجه‎گیری: در مجموع، می‌توان گفت نسخۀ مقدماتی گزارشی والدین سلامت روان‌شناختی کودکان مقطع ابتدایی، از ویژگی­ های مطلوب روان‌سنجی برخوردار است که انجام بررسی‌های بیشتر می‌تواند به بهبود ویژگی‌های آن منجر شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه‌بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین

زمینه و هدف: اختلال رفتاری مخرب طبقه‌ای از اختلال­ های رفتاری است که با رفتار مزاحمت ­بار اجتماعی مشخص می‌شود و موجب ناراحتی دیگران می­شود. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی اختلال­ های رفتار مخرب ـ نسخه والدین در میان دانش­ آموزان دوره اول مقطع ابتدایی بود. روش: 303 نفر (136 پسر و 167 دختر) از بین دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی شهر بابلسر، ...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی

Backgrond: Physical health is one of the main dimensions of health and wellbeing that it is necessary to use an appropriate tool to be examined regarding lack of validity and reliability questionnaire for measuring physical health, The purpose of this study was to determine the psychometric properties of physical health questionnaire (PHQ) in Iranian population. Materials and Methods: The prese...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

پیش‌زمینه و هدف: سرطان به‌عنوان بیماری مزمن و تهدیدکننده زندگی نیاز به ظرفیت تاب‌آوری قوی دارد. بررسی اثربخشی مداخلات انجام‌شده در زمینه ارتقای تاب‌آوری نوجوانان مبتلا به سرطان، مستلزم وجود ابزار مناسب برای اندازه‌گیری این مفهوم است. این مطالعه باهدف روان‌سنجی نسخه فارسی "مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون" در نوجوانان مبتلا به سرطان انجام‌شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی روش‌شناسی می‌ب...

متن کامل

بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی

هدف اساسی این پژوهش وارسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشناهم اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی ایرانی است. به این منظور و پس از ترجمه و آماده سازی گام های زیر برداشته شد. نخست به منظور وارسی ساختار عاملی F-SHAI پرسشنامه در نمونه ای از 519 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه های تهران که به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخاب شده بودند اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و ت...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود

هدف این پژوهش بررسی ویژگی¬های روان¬سنجی مقیاس وابستگی¬های ارزش خود در میان نمونه¬ای از دانشجویان ایرانی بود. به همین منظور 502 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان لنگرود به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب و مقیاس¬های وابستگی¬های ارزش خود (CSWS)، خودشناسی انسجامی (ISK)، شفقت خود-فرم کوتاه (SCS-SF)، خودشیفتگی مارگولیس-توماس (MTNS)، و حرمت خود رزنبرگ (RSES) روی آن-ها اجرا شد. در...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس وابستگی های ارزش خود

هدف این پژوهش بررسی ویژگی¬های روان¬سنجی مقیاس وابستگی¬های ارزش خود در میان نمونه¬ای از دانشجویان ایرانی بود. به همین منظور 502 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان لنگرود به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب و مقیاس¬های وابستگی¬های ارزش خود (CSWS)، خودشناسی انسجامی (ISK)، شفقت خود-فرم کوتاه (SCS-SF)، خودشیفتگی مارگولیس-توماس (MTNS)، و حرمت خود رزنبرگ (RSES) روی آن-ها اجرا شد. در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره None

صفحات  152- 164

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023