نظریه دیپلماتیک – استراتژیک در روابط بین الملل

نویسنده

  • دکتر احمد نقیب زاده
چکیده مقاله:

در میان دهه نظریه خرد وکلانی که درسالهای بعد از جنگ جهانی دوم د رزمینه روابط بین الملل ابراز شد‘ نظریه دیپلماتیک- استراتژیک ریمون آرون (1983-1905) یکی از معتبرترین‘ عمیق ترین و با نفوذترین این نظریه ها به شمار می رود. این نظریه در کتاب «صلح و جنگ بین ملتها» که د رسال 1961 منتشر شد و به زودی شهرت جهانی یافت‘ تشریح شده است. کار ریمون آرون‘ جامعه شناس‘ اقتصادان و سیاست شناس برجسته فرانسوی در زمینه روابط بین الملل به دو جهت ا زاهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی اینکه د رمیان خیل نظریه های آمریکایی روابط بین الملل ‘نظریه معتبری مبنی بر سنتهای فکری اروپایی نیزارائه شد که به لحاظ عمق و محتوا نه تنها از نظریات دیگر چیزی کم نداشت‘ بلکه قادر بود باقوی ترن آنها نیز به مقابله برخیزد. دوم اینکه این نظریه از بداعتی برخوردار بود که بعدها مکتب جدیدی را در پیشنهادی روابط بین الملل گشود و آن مکتب «جامعه شناسی روابط بین الملل » بود . زیرا بینش آرون مبتنی بود بر تشریح عوامل موثر بر پدیده های بین المللی یا سیاستهای خارجی و تشریح ویژگیهای روابط بین الملل به جای پرداختن به ذات آن. در شرح و بسط نظریات ریمون آرون دو نفر نقش مهمی ایفا کردند. یکی استانلی هوفمن شاگرد و شارح نظریات او: کسی که دامنه تفکر آرون را به سرزمین امریکا کشانید وحضور او در مجامع علمی آمریکایی به معرفی نظریات آرون در آن کشور کمک شایانی کرد و سبب شد تاعلی رغم تعصب متفکران امریکایی د رحفظ انحصار نظریه پردازی در خصوص روابط بین الملل عمیقا از نظریات آرون متاثر شوند . دهها نظریه خردی که د ردهه های 1960 و 1970 د رامریکا شکل گرفت . مستقیم یا غیر مستقیم از بینش سنتی آرون مبنی بر اصالت دولتها و وضعیت طبیعی روابط بین الملل کاملا فاصله می گیرند‘ می توانستند خود اجزای نظریه جدیدی را فراهم آورند. حاصل برداشتهای جدید این است که جهان امروز رایک دهکده جهانی ‘ یک جامعه یکپارچه و یک کل به هم مرتبط تصور کنیم . در این صورت تشکلهای مختلفی را که در این جهان یافت می شود. اعم ا زدولتها‘ ملتها‘ احزاب و گروههای اجتماعی ‘ اجزای جامعه ای واحد تلقی می کنیم. درنتیجه د رجواب این پرسش که ا زچه راهی بهتر می توان به ماهیت روابط بین الملل پی برد (سوالی که هر نظریه پرداز باید بدان پاسخ دهد) به جای توسل به نظریه های صرفا فلسفی ‘ سیاسی یا اقتصادی وحقوقی‘ بایدگفت از طریق جامعه شناسی ‘ زیرا صحبت از جامعه جهانی در میان است و نه اجزای کاملا جدا از یکدیگر به نام دولتها. شخص دیگری که دقیقا بینش آرون را با نظریات خرد یا نشده تلفیق نمود و درعین حال که از دکمهای سنتی آرون فاصله گرفت. راه وی را تداوم بخشید ‘ مارسل مرل فرانسوی است. وی کتاب‘ جامع شناسی روابط بین الملل را بر مبنای بینش آرونی و با استفاده از نظریات نظریه پردازان متأخر امریکایی تألیف کرد و بینش اروپایی روابط بین الملل راکه یک چند به خاموشی گراییده بود‘ احیا نمود . هر چند مکتب جدیدبا افکار و اصول نظری آرون فاصله زیادی دارد‘ ولی بنیان خود را مرهون سنگ بنایی است که او نهاد. این مکتب می رود تا به طور جدی اعتبار نظریات فلسفی و سیاسی را زیر سوال برده و سیطره خود را بر برداشتهای معاصر روابط بین الملل تحمیل نماید. ما در نظر داریم طی سه قسمت به تشریح نظریات ریمون آرون و مکتب دیپلماتیک – استراتژیک او بپردازیم اول نظریه به طور عام و به طور اخص نظریه روابط بین الملل از دید آرون و سپس اجزای اصلی نظریه دیپلماتیک- استراتژیک و سوم به برداشت آرون از نظام بین المللی اشاره می کنیم . حاصل سخن هم طبعا در نقد ونتیجه آورده می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

این مقاله در صدد تبیین همپیوندی و هم تکمیلی امور نسبی و جهانشمول در روابط بین الملل است. با این باور که بر اساس "نظریه وحدت در عین کثرت"، می توان دارای وحدت جهان بینی و کثرت روش بود، در نظریه جهانشمولی نسبی نیز می توان در عین بهره مندی از اصول اولیه ثابت و عام و جهانشمول، دارای الگوها و قواعد ثانویه، متکثر، متنوع، متعدد، متغیر و خاص مبتنی بر عدم قطعیت و تحول پذیری بود. مقاله در صدد تسری نظریه "...

متن کامل

بازبینی نظریه انتقادی در روابط بین الملل

یکی از ملاحظات اصلی نظریه انتقادی در روابط بین الملل مسائل فرانظری بوده است.استدلال اصلی این مقاله آن است که این توجه به موضوعات هستی شناختی و معرفت شناختی که مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان جریان اصلی روابط بین الملل قرار داشته است کاملا با موضوع دیگر مورد نظر نظریه پردازان انتقادی یعنی تحول در عرصه روابط بین الملل مرتبط است و به همین دلیل بخش لا یتجزای طرحواره نظری آن محسوب مس شود.بخش نخست مق...

متن کامل

مقدمه‌ای بر نظریه اسلامی روابط بین الملل

شاید هیچ موضوعی به اندازه تعاملات «دولت اسلامی» در عرصه روابط بین‌الملل مورد کنکاش در فقه اسلامی قرار نگرفته است. اگر دو موضوع «جنگ» و «صلح» را به گفته دانشمندان حوزه روابط بین‌الملل اساسی‌ترین مباحث رشته حقوق بین‌الملل بدانیم، و سپس مباحث متعددی از فقه اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم آنگاه در خواهیم یافت که گفتگو‌های این دانش درباره جنگ (جهاد) و صلح و نیز لزوم رعایت ارزشهای دینی در باره‌ی دشمنا...

متن کامل

از روابط فرهنگی تا نظریه فرهنگی روابط بین الملل: مروری بر نقش فرهنگ در روابط بین الملل

پس از چند دهه غفلت از نقش فرهنگ در روابط بین الملل، در سال های اخیر دوباره این عامل مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، زمانی که از نقش و جایگاه فرهنگ در این عرصه سخن می رود تعابیر متفاوت و گاه ناقصی از این ارتباط مطرح می شود. هدف این نوشتار دسته بندی پیوندهای ممکن میان فرهنگ و عرصه روابط بین الملل است. بدین منظور، متون مختلفی را که به نحوی به دو موضوع فرهنگ و روابط بین ا...

متن کامل

از روابط فرهنگی تا نظریه فرهنگی روابط بین الملل: مروری بر نقش فرهنگ در روابط بین الملل

پس از چند دهه غفلت از نقش فرهنگ در روابط بین الملل، در سال های اخیر دوباره این عامل مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، زمانی که از نقش و جایگاه فرهنگ در این عرصه سخن می رود تعابیر متفاوت و گاه ناقصی از این ارتباط مطرح می شود. هدف این نوشتار دسته بندی پیوندهای ممکن میان فرهنگ و عرصه روابط بین الملل است. بدین منظور، متون مختلفی را که به نحوی به دو موضوع فرهنگ و روابط بین ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1993-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023