نقشخودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهی فراشناختی و تفکر انتقادی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقطع دبیرستان

نویسندگان

  • ترانه خداویردی
  • علی شیخ الاسلام
  • کاظم برزگر
چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهیفراشناختی و تفکر انتقادی بود. بدین منظور 294 نفر از دانشآموزان مقطع دبیرستان به روش نمونهگیریتصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه خردهمقیاسپرسشنامهی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریج و دگروت، 1990 ) استفاده شد. دادهها با استفادهاز شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ورود تحلیلشدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، خودنظمدهی فراشناختی وتفکر انتقادی با نمرة عملکرد تحصیلی رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیلرگرسیون نشان داد که متغیرهای مذکور میتوانند درمجموع 16 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلیرا تبیین نمایند و خودکارآمدی تحصیلی بهترین پیشبینیکنندة عملکرد تحصیلی میباشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی با عملکرد تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر علوم پزشکی شیراز ساکن خوابگاه در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد که تعداد آنها 1500 نفر بود. حجم نمونه 270 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمده است.

مقایسه تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی در دانشجو معلمان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جنسیت و رشته تحصیلی دانشجومعلمان بر تفکر انتقادی، راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی انجام شد. روش کار: ۲۳۴ نفر از دانشجو معلمان رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فرهنگیان شیراز ابتدا به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و سپس خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب، ۱۹۹۰)، راهبردهای فراشناختی خواندن مختاری و ریچارد...

متن کامل

طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و برازش مدلی علّی از روابط بین راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز است. طرح پژوهش در این مطالعه، توصیفی-همبستگی است. بدین­منظور نمونه­ای به حجم ۲۳۴ نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای یک­مرحله­ای از بین دانشجومعلمان شیراز انتخاب و به­وسیلة پرسشنامه­های راهبرد­های فراشناختی خواندن مختاری و ریچارد (۲۰۰۲)، تأخیر در رضامندی تحص...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی راهبردهای فراشناختی و آموزش هم‌ شاگردی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی: دانشآموزان دوره متوسطه دوم

هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیر آموزش گروهی راهبردهای فراشناخت و آموزش هم شاگردی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهلران در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش و پس‌آزمون و گروه کنترل و پیگیری پس از 3 ماه بود و از نظر نوع تحقیق نیز کاربردی است. جامعه تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دوم متوسطه دوم شهر دهلران به تعداد 300 نفر بودند که ...

متن کامل

روند تحول باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی

هدف این پژوهش، مقایسه‌ی باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی و همچنین، تعیین رابطه‌ی این باورها با عملکرد تحصیلی آنان می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها درباره‌ی چهار باور کلی دانش‌آموزان در زمینه‌ی ماهیت دانش و یادگیری در یک مقطع از زمان از روش پیمایشی به شیوه‌ی مقطعی استفاده شد. کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های شهرستان یزد در سال تحصیلی ...

متن کامل

بررسی رابطه ی علّی خودکارآمدی تحصیلی و مشوقهای انگیزشی منفی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری ادراک کنترل، ارزش تکلیف، امید و ناامیدی در دانشآموزان دختر سال دوم دبیرستان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابط هی علّی خودکارآمدی تحصیلی و مشوقهای انگیزشی منفی با عملکردتحصیلی با میانجیگری ادراک کنترل، ارزش تکلیف، امید و ناامیدی در دانشآموزان دختر دوم دبیرستان شهرستاندزفول است. طرح پژوهش از نوع تحلیل مسیر است. جامعه ی مورد نظر تمامی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستانشهرستان دزفول و نمونه 250 دانش آموز دختر دوم دبیرستان است که به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحل هایانتخاب شدند. ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 23

صفحات  111- 122

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023