نقشه‌یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره

نویسندگان

  • ابراهیمی, طاهره
  • رنجبر, غلامعلی
  • نعمت زاده, قربانعلی
  • کیانی, غفار
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقشه یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (oryza sativa l.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره

وجود رنگدانه­های آنتوسیانین در برنج و سایر گیاهان عامل اصلی تولید ساقه ارغوانی رنگ محسوب می­شود. درک درست از مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین باعث توسعه­ ابزار قدرتمندی در زمینه­ بیولوژی مولکولی و ژنتیک برنج می­شود. برای مطالعه الگوی تفرق ژن آنتوسیانین ساقه تعداد 123 تک بوته از جمعیت f2 حاصل از تلاقی 18-33 - dn / ندا a ، مورد مطالعه قرار گرفت. تک ­ بوته ­ های f2 بر اساس رنگ ساقه مورد ارزیابی و طبقه ­ ب...

متن کامل

ارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه

به منظور ارزیابی تنوع مولکولی و طبقه‌بندی ژنوتیپ‌های برنج، تعداد 94 ژنوتیپ برنج موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش از52 جفت آغازگر ریزماهواره‌ پیوسته با ژن‌های کنترل‌کننده خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیائی دانه برنج با توزیع نسبتا یکنواخت روی 12 جفت کروموزوم برنج استفاده شد. در این آزمایش، تعداد آلل‌های چندشکل 361 آلل با متوسط 750/4 آلل در هر مکان ژ...

متن کامل

تجزیه ارتباط و ساختار بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره

ارزش اقتصادی یک رقم به صفات مختلف آن بستگی دارد و از این­رو اطلاع دقیق از رفتار ژنتیکی و شناسایی مکان­های ژنومی دخیل در کنترل این صفات می­تواند به به­نژادگر در اصلاح ارقام کمک کند. در این تحقیق، ارتباط و پیوستگی بین 25 نشانگر ریزماهواره با برخی از صفات مهم زراعی و مرفولوژیک در 121 لاین و رقم مختلف برنج از طریق مدل­های ارتباط­یابی شامل مدل خطی عمومی (GLM) و مدل خطی مخلوط (MLM) با استفاده از نرم­...

متن کامل

غربالگری لاین‌های آلوپلاسمیک برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

In three-line system, cytoplasmic male sterile (CMS) lines often were contaminated with cognate iso-nuclear maintainer lines during seeds multiplication processes. Therefore fingerprinting of breeding lines and identification of line-specific markers are prerequisite in genetic purity test. Six CMS lines including Neda-A, Nemat-A, Dasht-A, Amol 3-A, Champa-A, IR58025A and their iso-nuclear main...

متن کامل

ارزیابی تنوع و اعتبار سنجی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با تحمل تنش شوری در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.)

این تحقیق به منظور اعتبارسنجی تعداد 10 نشانگر ریزماهواره پیوسته با ژن‌ها و جایگاه‌های مختلف تحمل شوری از جمله ژن Saltol که به فاصله صفر تا هشت سانتی‌مورگان از جایگاه‌های ژنی قرار داشته و ارزیابی تنوع آللی این ژن‌ها در 59 ژنوتیپ برنج طی سال‌های90-1388 در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. در این آزمایش ارزیابی برای تعدادی از صفات مورفولوژیک مهم مرتبط با تحمل تنش شوری شامل نمره تحمل شوری، ارتفاع ...

متن کامل

ارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ های برنج (oryza sativa l.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره همبسته با خصوصیات زراعی و فیزیکوشیمیایی دانه

به منظور ارزیابی تنوع مولکولی و طبقه بندی ژنوتیپ های برنج، تعداد 94 ژنوتیپ برنج موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش از52 جفت آغازگر ریزماهواره پیوسته با ژن های کنترل کننده خصوصیات مهم زراعی و فیزیکوشیمیائی دانه برنج با توزیع نسبتا یکنواخت روی 12 جفت کروموزوم برنج استفاده شد. در این آزمایش، تعداد آلل های چندشکل 361 آلل با متوسط 750/4 آلل در هر مکان ژن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 11

صفحات  60- 68

تاریخ انتشار 2013-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023