نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی

نویسندگان

  • محسن اسدی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک
  • مهران شیرزاد کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
چکیده مقاله:

دانشمندان مسلمان، اخلاق را به عنوان صفات و ویژگى‌هاى پایدار در نفس که موجب مى‌شوند کارهایى متناسب با آن صفات، به‌طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صادر شوند، تعریف کرده‌اند. اخلاق اسلامی، درست یا نادرست بودن این صفات را در چارچوب مفاهیم اسلامی بیان می‌دارد. حال آنکه مفاهیم اخلاق کاری اسلامی به کارکرد چارچوب مفاهیم اسلامی در قالب فعالیت‌های کاری انسان در سازمان‌های مختلف می‌پردازد. تحقیقات نشان می‌دهند که اخلاق کاری اسلامی رابطه معنا‌داری با عوامل مختلف، فردی، شغلی و سازمانی دارد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه اخلاق کاری اسلامی با تعهد سازمانی و ابعاد آن است که شامل تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و فرهنگ سازمانی به همراه ابعاد آن، شامل: انسجام، رهبری سازمان، ویژگی‌های غالب، مدیریت کارکنان، تأکیدهای استراتژیک، معیار موفقیت می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را ششصد نفر از کارکنان مراکز عالی آموزشی، پژوهشی قم تشکیل می‌دهند که از این تعداد با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه جرسی و مورگان، تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی لاتمدین و همکاران، فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین و اخلاق کاری اسلامی درویش است. نتایج تحقیق در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون نشان دادند که رابطه مثبت و معنا‌داری میان اخلاق کاری اسلامی با تعهد و ابعاد آن و همچنین اخلاق کاری اسلامی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در مدارس

پرداختن به اخلاق حرفه ای در تمام برنامه های مدارس دارای اولویت خاصی است و غفلت از آن آثار زیان بـار فراوانـی بـه بـار مـی‌آورد. مدارس برای نهادینه سازی اخلاق در فرهنگ سازمانی خود محتاج ترویج مستمر و اثربخش اخلاق حرفه ای در همۀ ارکان خود مـی‌باشـد. با توجه به اهمیتی که اخلاق حرفه ای در تصمیم گیری‌های معلمان و ارتقای تعهد و فرهنگ در ارائه کیفیت خدمات در مدارس دارد، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش اخل...

متن کامل

تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی

زمینه: تعهد سازمانی از جمله نگرش‌های سازمانی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیرگذار هستند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبریِ معنوی و تعهد سازمانی بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل بود (201 نفر) که با استفاده از...

متن کامل

رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان

هدف این تحقیق باتوجه به تاثیر فرهنگ باویژه فرهنگ سازمانی بر روی مسئولیتهای اخلاقی، رفتار حرفه ای، کم کاری و عدم مسئولیت پذیری حسابرسان، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی براساس تئوری هافستد بر تعهد کاری حسابرسان میباشد. تحقیق حاضر در سال 1393 شمسی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق، حسابرسان شاغل  در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده...

متن کامل

اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای در تأثیر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که تعداد نمونۀ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان، 201 نفر مشخص و نمونه‌گیری از طریق روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با پراکنش جغرافیای محل خدمت انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات پیرامون متغیر فرهنگ سازمانی از پرسش‌نا...

متن کامل

نقش میانجی انگیزش درونی در رابطه‌ی بین اخلاق کار اسلامی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

The present study tests a model of the relationship between Islamic work ethics and job satisfaction and organizational commitment with mediation of intrinsic motivation. Research design was correlation through structural equation modeling (SEM) and the sample consisted of 203 employees of Sabzevar University of Medical Sciences selected by census sampling method. Participants in this study com...

متن کامل

مدل معادلات ساختاری در ارتباط با فرهنگ سازمانی، انعطاف‌پذیری ساعات کاری و وفاداری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش بررسی مدل معادلات ساختاری در ارتباط با فرهنگ سازمانی، انعطاف­پذیری ساعات کاری و وفاداری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان به تعداد 260 نفر بود که تعداد 155 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمون...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  133- 150

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023