نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در دلبستگی عاطفی به برند و رفتار مصرف کنندگان

نویسندگان

  • محمود میرکی دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران
  • مظفر یکتایار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در دلبستگی عاطفی به برند و رفتار مصرف کنندگان ورزشی بود. این تحقیق از لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی و از دیدگاه هدف، در زمره پژوهش های کاربردی و از دید زمانی و اجرایی نیز، یک پژوهش تک مقطعی بود. داده های تحقیق، از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری شامل ۳۸۴ نفر از مصرف کنندگان محصولات کالاهای ورزشی که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. برای پردازش داده ها، از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان دادمدل مفهومی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و ارتباطات بازاریابی یکپارچه تاثیر معنی داری بر رفتار مصرف کنندگان دلبستگی عاطفی آنان به برند دارد. لذا تولیدکنندگان لباس و وسایل ورزشی می بایستی با بکار گیری شیوه های نوین ارتباطی در بازاریابی به ایجاد دلبستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند تلاش خود را بکار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران

هدف تحقیق بررسی نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در رفتار خرید مصرف کنندگان کتاب های ورزشی در ایران بود. تحقیق حاضر جزو تحقیق‌های توصیفی ـ همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه ناشران، فروشندگان و خریداران کتاب های ورزشی بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانکن (2005) و رفتار مصرف‌کننده لرمن (2006) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 7 نفر از اساتید مدیریت ورزش...

متن کامل

وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج

هدف تحقیق: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری وابستگی عاطفی بین مصرف کنندگان و برند و نتایج این وابستگی برای شرکت­ها می­باشد.  طرح تحقیق و روش شناسی: روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و کاربردی، جامعه آماری، کلیه دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه­ای متناسب با حجم، تعداد 380 نفراز دانشجویان...

متن کامل

تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده از طریق ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند در بین مشتریان فروشگاه های اینترنتی در سطح شهر تهران که دنبال کننده صفحات این برندهای فروشگاهی در رسانه های اجتماعی نیز هستند، صورت گرفته است . پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر استراتژی های پژوهشی در زمره پیمایشی- توصیفی قرار می گیرد. به منظور آزمون فرضیات ...

متن کامل

وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج

هدف تحقیق: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری وابستگی عاطفی بین مصرف کنندگان و برند و نتایج این وابستگی برای شرکت­ها می­باشد.  طرح تحقیق و روش شناسی: روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و کاربردی، جامعه آماری، کلیه دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه­ای متناسب با حجم، تعداد 380 نفراز دانشجویان...

متن کامل

تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت

گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند نقشی به سزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید. با توجه به هزینه پایین درمان در ایران نسبت به کشورهای دیگر و وجود تعداد زیاد متخصص مجرب و مختلف پزشکی در کشور در صورت برنامه‌ریزی و بازاریابی دقیق می‌توان گردشگران سلامت زیادی را به کشور جذب کرد. در این پژوهش به بررسی اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه بر...

متن کامل

تأثیر درگیری ذهنی و تردید نسبت به بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش مصرف کنندگان به برند، تبلیغات و قصد خرید

 استفاده از بازاریابی خیرخواهانه به‌طور فزاینده‌ای به جریان اصلی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی شرکت‌ها تبدیل‌شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش نسبت به برند، تبلیغات و قصد خرید و نیز نقش مؤثر درگیری ذهنی مشتریان با مفهوم بازاریابی خیرخواهانه و همچنین شک و تردید به آن به‌عنوان عوامل تعدیل گر است. این مطالعه با استفاده از طرح شبه آزمایشی با استفاده از 384 نفر از شرک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  4- 4

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023