× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

  • عسکر پاک مرام استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران
  • علی اسلوب دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

مقدمه: در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این‌رو، به نظر می‌رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می‌تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه‌بندی، موجب تغییرات عمده‌ای در تخصیص منابع شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی علوم پزشکی استان آذربایجان غربی است. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نظر شیوه اجراء پیمایشی (زمینه‌یابی) است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران مالی علوم پزشکی استان آذربایجان غربی (250= N) می‌باشد. لذا در این پژوهش تعداد 186 نفر (42 نفر مدیران ارشد و 144 نفر مدیران میانی) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه استاندارد بنار، پخش و داده‌های لازم جمع‌آوری گردید. در تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی چون میانگین، میانه، انحراف استاندارد و ... و در بخش استنباطی از آزمون آمار ناپارامتریک هم‌چون خی دو استفاده شده است. یافته‌ها: مقدار خی دو مقایسه‌ی توزیع فراوانی‌های مرتبط با قابلیت پاسخ‌گویی برابر 571/65، مرتبط با تدوین بودجه عملیاتی برابر 760/37، مرتبط با بهای تمام شده و هزینه‌های واقعی برابر 097/36 و مرتبط با تصمیم‌گیری‌های بهینه مدیران مالی برابر 080/18 می‌باشد که همگی در سطح 01p≤  معنادار می‌باشند. نتیجه‌گیری: بطور کلی حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی و مولفه‌های آن هم‌چون قابلیت پاسخ‌گویی، تدوین بودجه عملیاتی، بهای تمام شده و هزینه‌های واقعی و تصمیم‌گیری‌های بهینه مدیران مالی موثر است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: در کشور ما، برخی سازمان های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استقرار حسابداری تعهدی در کی...

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیاده­سازی مبنای حسابداری تعهدی بر مؤلفه­های کیفیت زندگی‌کاری مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، است. روش پژوهش: مطالعه حاضر، از نوع پژوهش‌های پیمایشی کاربردی است که برای گردآوری اطلاعات لازم، 66 پرسش‌نامه پژوهشگرساخته در بین مدیران و کارشناسان مالی مرتبط با اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توزیع شده است. برای آزمون فرضیه‌ه...

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم‌گیری ‌مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می‌باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می‌باشد و پرسشنامه‌ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده‌ها و معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می‌ب...

پیش‌زمینه و هدف: بررسی عملکرد و کارایی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بررسی کارآمدی طرح تحول نظام سلامت می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کمک کند تا نقاط قوت و ضعف آن را بهتر شناخته و در جهت بهبود آن تلاش کنند. لذا این مطالعه باهدف مقایسه عملکرد بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، قبل و بعد از استقرار طرح تحول اجرا گردید. مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی بو...

چکیده امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی، وجود متغیرهای بی شمار موثر در فرآیند تصمیم گیری، فشار برای پاسخگویی و شفافیت عملکرد، نیاز به کاهش هزینه های جاری و افزایش اثربخشی، موضوع تغییر سیستم حسابداری و استفاده از روش های نوین هزینه یابی و بودجه ریزی، کانون توجه دولت ها را تشکیل داده است. در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سبب رسالت دانشگاه در بخش سلامت و نیازهای مالی برای ارتقاء ش...