نقش تعاونی‌های کشاورزی در توسعه و ترویج کارآفرینی

نویسندگان

  • حشمت اله سعدی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
  • رضا موحدی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
  • زهرا حاجی هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی ترویج کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان و استاد مدعو دانشگاه پیام‌نور
چکیده مقاله:

توسعه و ترویج فرهنگ کار­آفرینی در بین مردم به خصوص قشر روستایی و کشاورزان از راهبرد­هایی است که امروزه اندیشمندان به آن تأکید ویژه­ای دارند. البته این راهبرد در گذشته نیز چه آگاهانه و چه غیر­آگاهانه مورد استفاده برخی دولت­ها بوده است. ضرورت پرداختن به مقوله حساس کار­آفرینی و نقش تعاونی­های کشاورزی در توسعه و ترویج آن در شرایط کنونی جامعه ایران بیش از پیش احساس می­شود. آنچه باعث اذعان همگان به اثر­بخشی این رویکرد در توسعه جوامع می­گردد، اثرات مثبت کار­آفرینی است. پژوهش حاضر، درصدد است تا نقش تعاونی­های کشاورزی در اقتصاد کشور، اشتغال، توسعه و ترویج کار­آفرینی و هم­چنین عوامل و شاخص­های مؤثر بر توسعه و ترویج کار­آفرینی از طریق تعاونی­ها را مورد توجه قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعات وسیع و گسترده کتابخانه­ای و جستجو و بررسی منابع اینترنتی نشان داد که تعاونی­های کشاورزی می­توانند در اجرای فعالیت­های کارآفرینانه­ای از قبیل فعالیت­های تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره­ای، تأمین منابع مالی، وسایل و امکانات تولید محصولات کشاورزی، تأمین وسایل مورد­نیاز برای صنایع دستی، و بازار­رسانی محصولات نقش مؤثری داشته باشند. علاوه بر این، از جمله مهم­ترین اقدامات و فعالیت­هایی که از طریق تعاونی­ها باعث ترویج کار­آفرینی می­شوند، شامل سازماندهی منابع و امکانات، احداث کارگاه، خطر­پذیری در فعالیت­های تولیدی، ایجاد خود­اشتغالی، خلاقیت و نو­آوری در کار، ایجاد اشتغال، پیش­بینی عرضه و تقاضا و شناسایی و برآورد نیاز­ها می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی استان تهران

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونی‌های کشاورزی استان تهران بود. برای رسیدن به هدف این پژوهش از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی‌های کشاورزی استان تهران تشکیل دادند (74388=N)، و نمونه تحقیق به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد (260=n). ابزار تحقیق پرسشنامه بود، که روایی ابزار تحقیق، با استفا...

متن کامل

نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور

در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور و نیز شناسایی و تحلیل نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده و از حیث نحوه کنترل متغیرها، تحقیقی غیرآزمایشی است که به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از...

متن کامل

تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران

در این پژوهش با توجه به تجربه سایر کشورها و نتایج تحقیقات دیگر، شیوه های ترویج کارآفرینی از طریق تعاونیهای کشاورزی بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و  به روش علّی- ارتباطی در سال 1387انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای تعاونیهای کشاورزی در تهران است که 5743 نفر مرد و 797  نفر زن در 107شرکت تعاونی را در بر می‌گیرد. برپایه فرمول کوکران، حجم نمونه 335 نفر برآورد شد. ابزار اصلی...

متن کامل

تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی

کارآفرینی فرایندی است که نقش مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. صاحب‌نظران علم اقتصاد آن را موتور محرکه رشد و تولید اقتصادی کشورها می‌دانند. در این رهگذر، نظام آموزشی سهم عمده‌ای در توسعه و ترویج کارآفرینی و کارآفرینان خواهد داشت. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی صورت گرفته است. روش پژوهش در این مقاله، تحلیلی – تبیینی بوده که با استفاده ...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی استان تهران

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی تعاونی های کشاورزی استان تهران بود. برای رسیدن به هدف این پژوهش از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی های کشاورزی استان تهران تشکیل دادند (74388=n)، و نمونه تحقیق به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد (260=n). ابزار تحقیق پرسشنامه بود، که روایی ابزار تحقیق، با استفا...

متن کامل

بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی

روستاها به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی در هر جامعه‌ای، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند. بی‌شک تلاش برای کاهش مسائل و مشکلات این واحدهای اجتماعی و استقرار مناسب آن‌ها در چرخه توسعه، مستلزم توجه‌ای ویژه است. ‌امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان از مهم‌ترین راه‌کارهای توسعه روستایی محسوب می‌شود. اگرچه کارآفرینی تنها راه‌کار اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023