نقش تغییر اقلیم بر جریان های خلیج فارس

نویسندگان

  • رفیعه زاهدی
  • مسعود ترابی آزاد
چکیده

منطقه دریایی خلیج فارس حالت ویژه ای دارد که آن را از سایر مناطق دریایی جهان مجزا می نماید. بیشترین تمرکز نفت و گاز جهان در این منطقه واقع است. به طوری که استخراج نفت به 20 میلیون متر مکعب در سال می رسد. در خلیج فارس با فرونشینی خشکی، سطح تراز دریا به همان اندازه که از تغییرات اقلیم انتظار می رود، افزایش می یابد. بنابراین میزان افزایش سطح تراز دریا در این منطقه دو برابر میزان جهانی است. اساسا مطالعه و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر ایجاد تاسیسات در مناطق ساحلی، حمل و نقل، ناپایداری و اختلاط در ستون آب و حفاظت از محیط زیست منطقه در مقابل آلودگی ها ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار طویل المدت میزان تبخیر، میزان بارندگی و دمای آب دریا برای ایستگاه های سواحل شمالی خلیج فارس و مقایسه آنها به تفسیر و بحث کامل در خصوص اثرات عامل فیزیکی بر اقلیم خلیج فارس و نقش آنها در تغییرات جریان های این منطقه می پردازیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

جهت آشکارسازی تغییر اقلیم ابتدا عناصر اقلیمی دما، بارش، فشار تراز دریا و نم ویژه خلیج فارس مشخص گردید و به دو بخش سواحل شمالی و سواحل جنوبی تقسیم گردید. برای ایستگاه ها  دوره آماری مشخص (2015-1970) انتخاب گردید و سپس از وبگاه شبکه تغییر اقلیم کانادا داده های ایستگاه شامل (بارش، دما ، ارتفاع ژئوپتانسیل و نم ویژه)اخذ گردید و در مرحله بعد همین روند برای دوره آینده (2050-2016) انجام گرفت. با توجه ب...

متن کامل

تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس

امروزه با افزایش دما و کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی، بشر به دنبال راه هایی برای تأمین آب می باشد. یکی از راه های پیش، روی او استفاده از آب جو است.بدین منظور هدف این مقاله بررسی تغییراتی است که در توزیع رطوبت ویژهدر سواحل شمال خلیج فارس متأثر از تغییر اقلیم رخ داده است. داده ها از پایگاه NCEP/NCAR با رزولوشن فضایی 5/2 درجه قوسی طی دوره آماری 1950 تا 2016 استخراج گردید. نتایج بیانگر آن بود که...

متن کامل

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر افزایش سطح آب دریای عمان و خلیج فارس

تغییرات اقلیم در بالا آمدن سطح آب‌های آزاد موثر بوده است. با توجه به اثرات آن در مدیریت سواحل و بنادر، افزایش سطح آب‌ها را بایست با استفاده از روشهای مناسب بررسی نمود. در تحقیق حاضر تأثیر تغییرات اقلیم در افزایش سطح آب دریا در ساحل جنوب ایران بررسی می‌گردد. پیش‌بینی کننده‌های بالا آمدن سطح آب دریا از متغیرهای آب و هوایی تعیین و برای انتخاب در میان متغیرهای مختلف شبیه‌سازی در این تحقیق از روش رگ...

متن کامل

بالا آمدن سطح آب خلیج فارس و دریای عمان تحت تأثیر تغییر اقلیم در دوره‌های آتی

بررسی‏ها نشان داده است که تغییرات تراز آب دریا در مقیاس محلی نسبت به تغییرات آن در مقیاس جهانی (میانگین تراز عمومی دریاها) متفاوت است. از آنجا که کاربرد مقادیر میانگین جهانی افزایش تراز آب در اجرای تحقیقات موجب بروز خطا در برآورد میزان دقیق آب‏گرفتگی و آسیب‏پذیری خطوط ساحلی است، برآورد میزان دقیق افزایش تراز آب با بهره‏گیری از مدل‏های AOGCM برای برنامه‏ریزی‏ و مدیریت نواحی ساحلی ضروری است. در ط...

متن کامل

مطالعه میدانی تغییرات جریان های زمین گرد در خلیج فارس

در این تحقیق نحوة محاسبة سرعت جریان زمین گرد در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور تعداد 20 ایستگاه که در نقاط مختلف خلیج فارس بر روی ده ترانسکت قرار دارند، در نظر گرفته شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که مدل دو لایه مناسبترین مدل برای بررسی جریان زمین گرد در خلیج فارس است. شیب مرز دو لایه در درون خلیج فارس در امتداد شمال- جنوب و به سمت سواحل ایران بوده و با نز...

متن کامل

اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زاینده‌رود اصفهان

In this study the impact of climate change on temperature, rainfall and river flows of the Zayandeh Rud basin under two climate change scenarios for two periods (2010-2039 and 2070-2099) are investigated. For the evaluation of future climate change impact on stream flow to Chadegan reservoir, the global circulation model (GCM) outputs of the HadCM3 model (monthly temperature and precipitation) ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  43- 52

تاریخ انتشار 2002-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021