نقش دانش واژگان و دستور در مهارت خواندن در انگلیسی بعنوان زبان خارجی : بررسی دو مدل ساختاری-علّی از روابط

نویسنده

چکیده

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین دانش واژگان و دستور زبان با مهارت خواندن در زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی میپردازد. بدین منظور 2961 زبان آموز ایرانی که همگی دانشجو یا فارغ التحصیل مقاطع تحصیلات تکمیلی بودند و خود را برای شرکت در آزمون‌های زبان مورد نیاز برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران آماده میکردند در بازه زمانی 5 ساله در آزمونی صد سوالی که شامل سه بخش واژگان، دستور و خواندن بود و از حیث محتوا مشابهت زیادی با آزمون های هدف آزمون وران داشت شرکت کردند. داده های آزمون در مرحله اول از طریق ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمام انواع سوالات در بخش های مختلف این آزمون با هم همبستگی معناداری دارند. علاوه بر آن دانش واژگان نسبت به دانش دستور زبان پیش بینی کننده بهتری برای مهارت خواندن بود. در ادامه، داده ها جهت بررسی ارتباطات علّی چند سویه متغیرها مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور دو مدل ساختاری، یکی در سطح متغیرهای اصلی و دیگری در سطح ریزمتغیرها، با عنایت به ادبیات پژوهش و تحلیل اولیه داده ها فرض شدند. ارزیابی این دو مدل نشان داد که هر دوی آنها از برازش قابل قبولی برخورداند و بین ترتیب دانش واژگان و دستور در سطوح مختلف علت هایی برای مهارت خواندن هستند و در این موضوع دانش غیربافت‌وابسته واژه و دستور منجر به دانش بافت‌وابسته آنها میشود که خود زیرساختی ضروری برای مهارت خواندن بحساب می‌آیند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قابلیت دسترسی متفاوت دانش آگاهانه و غیر آگاهانه ی دستور زبان انگلیسی برای مهارت بسندگی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی

با توجه به آینده بکارگیری یک سیستم یادگیری دوگانه، آگاهانه و غیر آگاهانه، در تئوری ها و پژوهش هایزبان دوم، الیس ( 2006 ) بر این باور است که بررسی های بیشتر پیرامون چنین تمایزی برای مدل سازی ودریافت بهتر مهارت بسندگی زبان دوم و توانایی اندازه گیری و سنجش آن مفید و حائز اهمیت است. اینپژوهش قابلیت دسترسی متفاوت دانش آگاهانه و غیر آگاهانه دستور زبان را برای مهارت بسندگیدانشجویان زبان انگلیسی بررسی ...

متن کامل

نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

چکیده :در مطالعه حاضر رابطه بین باورهای دانشجویان سطح بالای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آگاهی فراشناختی وروش خواندن آنان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سه پرسشنامه سعی در یافتن ارتباط بین آگاهی فراشناختی و باورهای دانشجویان شده است و در مرحله دوم روش خواندن انها از طریق بلند فکر کردن، سوالهای برگشت به متن و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و...

متن کامل

دامنۀ واژگان، عمق دانش واژگان و دانش نحو: کدام یک عملکرد در خواندن زبان انگلیسی را به شکل قوی تری پیش بینی می کند؟

این پژوهش برای ارزیابی فایدۀ نسبی دانش واژگان و دانش نحو به عنوان پیش بینی کننده های عملکرد در خواندن و درک مطلب انجام شد. علاوه بر این، رابطۀ دو جانبۀ دانش نحو و دانش واژگان و عملکرد در خواندن و درک مطلب بررسی شد. شرکت کنندگان تحقیق 159 دانش آموز پسر سال اول و دوم دبیرستان در ایران بودند. داده های مطالعه از طریق بخش خواندن و درک مطلب نسخه ای قبلی از آزمون زبان انگلیسی مقدماتی (2004)، آزمون سطو...

متن کامل

بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است. برای نیل به این هدف دو کلاس زبان‌عمومی به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش(n-25) و گروه کنترل (n-25) در نظر‌گرفته شدند. توانائی خواندن هردوگروه پیش‌و پس‌ازآزمایش‌‌با آزمون PET (Preliminary English Test) مورد بررسی قرار‌گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان بودن سطح مهارت‌خواندن شرکت‌کنندگان قبل از آزمایش ...

متن کامل

نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی

این پژوهش به بررسی نقش مهارتهای تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان می‌پردازد. جهت سنجش فرضیة پژوهش دو گروه 29 نفره از زبان‌آموزان پایة اول دبیرستان، در یکی از دبیرستانهای دخترانة منطقة 12 تهران انتخاب شدند. برای گروه اول، طرح درس آموزش زبان انگلیسی با رویکرد تفکر انتقادی و کاربردشناسی، بر پایة گفتگو، به صورت کندوکاومحور و طی 20 جلسه، اجرا شد و گروه دوم تنها دورة آموزش زبان ان...

متن کامل

وسعت و عمق واژگان: نقش دانش واژگان در عملکرد درک مفاهیم زبان انگلیسی برای مقاصد آکادمیک زبان آموزان ایرانی

دو ویژگی های اصلی دانش واژگان، وسعت واژگان و عمق دانش واژگان ، نقش اساسی در تحقیقات واژگان دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دانش واژگان و درک مطلب، و به منظور بررسی  ویژگی های دانش واژگان، وسعت و عمق دانش واژگان، وتاثیر بهتر آ نها در شناسایی عملکرد درک انجام شده است. بنابراین، سه آزمون زبان درک مطلب خواندن، سطح آزمون واژگان و تست وابسته واژگان استفاده شده است. 64 دانشجو در رشته پزشکی در...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  8- 8

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید