نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

نویسندگان

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش  کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-95 می باشد که تعداد آن ها 1542نفر بوده است و  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده برای سنجش رهبری اصیل از پرسشنامه آولیو و همکاران (2007) و برای سنجش دلبستگی شغلی پرشنامه کانونگو(1982) استفاده شده است.روش آماری به کار گرفته شده ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون می باشد. نتایج یافته نشان داد که میزان استفاده از سبک رهبری اصیل در بین مدیران مدارس ابتدایی بالاتر از حد متوسط است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل

           هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیعی و عملکرد شغلی معلمان می­باشد. رابطه مذکور از راه نقش میانجی دو متغیر تعهد سازمانی و هوش هیجانی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیعی بر عملکرد شغلی (مدل مفهومی) بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده­ها شامل بررسی پیمایشی می­باشد. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1991) با ضر...

متن کامل

بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پُل‌دختر

  زمینه: یکی از راه‌های دست‌یابی به خلاقیت در آموزش و پرورش، بهره گیری از معلمان خلاق و مبتکر است. خلاقیت معلمان می‌تواند کیفیت خدمات آموزشی به دانش آموزان را افزایش دهد. سبک‌های رهبری مدیران مدارس، با توجه به رویکردی که به معلمان دارند، در رشد خلاقیت یا کاهش آن مؤثرند. هدف: پژوهش حاضر، به بررسی رابطة سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی می­پردازد. این پژوهش از نوع همبستگی و ...

متن کامل

نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل

هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیعی و عملکرد شغلی معلمان می­باشد. رابطه مذکور از راه نقش میانجی دو متغیر تعهد سازمانی و هوش هیجانی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیعی بر عملکرد شغلی (مدل مفهومی) بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده­ها شامل بررسی پیمایشی می­باشد. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1991) با ضریب آلفا 86/...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 2

صفحات  23- 7

تاریخ انتشار 2016-06-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023