نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

نویسندگان

  • رضائی, سجاد
  • موسوی, سید ولی اله
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقشِ روان­بنه‌های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه‌های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش‌آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس‌های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه‌های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله‌مراتبی پس از حذف اثرات مخدوش‌کننده سن و جنسیت، تحلیل گردیدند. یافته­ ها: یافته‌ها نشان داد حوزه‌های روان­بنه‌های سازش­نایافته اولیه مجموعاً 40% از واریانس مشترک اضطراب اجتماعی نوجوانان را تبیین می­کنند (p<0/0001 ، F=41/35). روان­ بنه بریدگی/ طرد (p<0/0001 ، β=0/40) ، روان بنه خودگردانی/ عملکرد مختل  (p=0/004 ، β=0/17) و همچنین روان­ بنه دیگرجهت‌مندی (p=0/001 ، β=0/19)به طور معناداری توانستند سطوح اضطراب اجتماعی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ­های این تحقیق روان­ بنه‌های سازش ­نایافته اولیه می­ تواند بر اضطراب اجتماعی تأثیرگذار باشد. بنابراین شناسایی روان­ بنه‌های سازش­ نایافته اولیه درک بهتری از سبب­ شناسی این اختلال فراهم می­ آورد. دلالت‌های ضمنی این نتایج برای طراحی راهبردهای مداخله‌ای به ‌منظور کاهش اضطراب اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش روان­بنه های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی بر مبنای روان بنه هیجانی سازش نایافته مادران

زمینه و هدف: آسیب شنوایی از جمله نا­توانی­ هایی است که می­ تواند منجر به کاهش سلامت روانی مادران و در نتیجه اختلالات رفتاری در کودک شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش­ بینی اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی بر مبنای روان­­ بنه­ های هیجانی سازش­ نا­یافته مادران انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مادران کودکان با آسیب شنوایی شهرستان رشت در سال 1396 بودند...

متن کامل

دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره‌های سازش‌نایافته در رابطهبین دلبستگی و احساس تنهایی در دختران نوجوان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور 415 دانش‌آموز دختر پایه نهم تا دوازدهم متوسطه در سال تحصیلی 96-97 با روش نمونه‌برداری دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس احساس تنهایی یو. سی. ال. ای (نسخه سوم) (راسل، 1996)، پرسشنامه دلبستگی تجربه‌های روابط نزدیک ـ ساختارهای رابطه (فدرن...

متن کامل

مطالعه تحلیلی طرح‌واره‌های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده

زمینه و هدف: فرآیند تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روان ­شناختی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار اساسی را در این زمینه ایفا می‌کند. مطالعه پیشینه پژوهشی نشان می­دهد که کودکان بیشتر از هرجایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و بدرفتاری قرار می­ گیرند و این آسیب­ های جسمی، جنسی، روانی و غفلت که به کودک وارد می­شود وی را ازنظر روانی آشفته می­ کند و باعث ایجاد طرح‌واره‌ها و تفکرات غیرمن...

متن کامل

مقایسه ی رگه های شخصیتی، روان بنه های سازش نایافته اولیه و مکانیسمهای دفاعی در افراد معتاد، اعضایna ، معتادان تحت درمان متادون و غیر معتادان

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ی رگه های شخصیتی، روان بنه های سازش نایافته اولیه و مکانیسمهای دفاعی در 4 گروه افراد معتاد، اعضای گروه na ، معتادان تحت درمان متادون و غیر معتادان می پردازد. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد که در شهرستان سنندج انجام شده است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های neo، روان بنه های سازش نایافته اولیه و پرسشنامه ی سبکهای دفاعی است. با توجه به نتایج بدس...

15 صفحه اول

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان بنه های سازش نایافته اولیه در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به لکنت زبان

زمینه و هدف: اختلال لکنت زبان ازجمله اختلال هایی است که علت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است و پژوهش های روان شناختی برای شناخت بهتر این اختلال ضروری است، ازاین رو هدف این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان­بنه های سازش ­نایافته اولیه در نوجوانان مبتلابه لکنت زبان و بهنجار بود. روش: طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پسر مق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  35- 47

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023