نقش شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات مؤسسات مراقبت بهداشتی

نویسنده

  • اسدی, فرخنده
چکیده مقاله:

Introduction: Health Care organizations, because of their special nature of Medical Services, impossibility of assessment by customers, and increasing of patients and customer expectation, have to apply different management approach. In recent decade Six Sigma has been considered as systematic and powerful to improve service quality and cost saving. Six Sigma is a statistical and systematic approach that tends to define the process performance defects and decrease the clinical and business processes errors that are done with wasting time, high costs and poor outcomes. The aim of this paper is to investigate the role of Six Sigma on the improvement of quality services in Health Care Organizations using library and internet resources, and descriptive and analytical methods. Literature review: Empirical Results in different countries that have through implemented Six Sigma in Health Care Organizations have improved the time cycle and patient cycle in emergency room, operating room, radiology and laboratory services, supportive management, antibiotics treatment, improvement in scheduling hospital staff activities, medical errors and cost saving. Also, good infrastructure and continual training is a must to six sigma implementation. Conclusion: Six Sigma methodologies provide a systematic approach to improvement business processes based on customer demand and actual analysis in carrying out processes in any organization. There is a major difference between Six Sigma and other approaches and that is why it is being used in Health care organizations. Nevertheless the different methods used to implement whatever approach the basic ground to embrace the culture quality should exist in the organization, Also quality improvement is a continuum process which derives the cooperation of all working teams and the use of appropriate means and methods in solving individual problem. Although, the use of any method needs to preparation and adaptation of quality culture in organizations. Also quality improvement is continuum process that needs to cooperate and interaction among work teams and use of suitable tools and methods for any problem.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش استراتژی شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن

هدف از این مطالعه، بررسی نقش استراتژی شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن این واحد های دانشگاهی در منطقه یک بوده است. نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش تمامی کتابداران زن   شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک در سـال 94-1393 است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه اصول شش سیگما "پاند و هالپ" (2004) بوده اس...

متن کامل

رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

رضایت مشتریان سیستم­های تولیدی و خدماتی به عنوان شاه بیت غزل رقابت امروزه در دنیای کسب‌وکار مدرن خودنمایی می­کند. تعریف عناصر، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای رضایت مشتریان به ویژه در سیستم­های تولید خدمات در سال­های اخیر مورد توجه وافر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مقصود روش­های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه­های زیادی برای آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق از رویکرد شش سیگما به عنوا...

متن کامل

رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

رضایت مشتریان سیستم­های تولیدی و خدماتی به عنوان شاه بیت غزل رقابت امروزه در دنیای کسب وکار مدرن خودنمایی می­کند. تعریف عناصر، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای رضایت مشتریان به ویژه در سیستم­های تولید خدمات در سال­های اخیر مورد توجه وافر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مقصود روش­های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه­های زیادی برای آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق از رویکرد شش سیگما به عنوا...

متن کامل

بررسی کیفیت خدمات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری با به‌کارگیری روش‌شناسی‌ شش سیگما

هدف : هدف از انجام این پژوهش، بررسی سطح کیفی خدمات ارائه شده در مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری با کمک شش سیگما است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی _ توصیفی می باشد. جامعه مورد بررسی این پژوهش‌ کاربران مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری هستند. به علت عدم وجود آمارهای صحیح از تعداد اعضاء مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری، از 120 نفر از کاربران این مرکز ...

متن کامل

تفکر ناب، شش سیگما و فلسفه ضرر اجتماعی کیفیت تاگوچی

شش سیگما را م یتوا ن «گزاره نوین مدیری ت یکفیت » در جهان امروزی دانست. با وجود اینک‌ه این روش پیشرفته ترین مباحثی است کهدر حال حاضر سرآمد اهداف سازمان های بزرگ دنیا قرار گرفته است، هنوز رسیدن به سطح شش سیگما کی چشم انداز است و شرکتهایمطرح در استفاده از این روش، قادر به دستیابی به سطح شش سیگما نبوده اند. در این راستا، تفکر ناب و فلسفه تاگوچی نیز جایگاه والاییرا در از بین بردن ض...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 28

صفحات  31- 40

تاریخ انتشار 2007-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023