نقش شیوه های فرزندپروری والدین در کمرویی دانش آموزان دبیرستانی

نویسندگان

  • دلاورپور, محمدآقا
  • دهقانی, یوسف
چکیده مقاله:

The present study aimed to investigate the effects of some family variables (such as four parenting styles including authoritative, authoritarian, permissive and neglectful- parenting dimensions including control and love, family climate including cold or warm relationships) on shyness. Subjects were 197 students (115 boys and 82 girls) who were selected via cluster sampling from Shiraz high schools. Data was Collected through Schaefer’s Inventory Family Environment and Cheek- Buss Shyness Scale. Result revealed that the effect of parenting on shyness was significant. In addition, control- love dimensions and the family’s cold atmosphere significantly predicted shyness. The results are discussed in light of previous literature and some ideas for further investigation are presented.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط شیوه های فرزندپروری والدین با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شیوه­ های فرزندپروری والدین با میزان مشارکت­ ورزشی دانش ­آموزان دختر دبیرستانی  است. 184 دانش­ آموز دختر دبیرستانی، در این پژوهش شرکت کردند. از پرسش­نامة محیط خانوادگی برای تعیین شیوه­ های فرزند پروری والدین، و از پرسش­نامة پژوهشگر­ساختة مشارکت­ ورزشی برای سنجش میزان مشارکت ورزشی نمونة پژوهشی استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، و ت...

متن کامل

رابطه ی شیوه های فرزندپروری، دینداری و هوش هیجانی با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی

م مقدمه هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین شیوه‌های فرزندپروری سهل‌گیر، مستبد و قاطع، هوش هیجانی و دینداری با آمادگی به اعتیاد در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اهواز بود. روش‌ کار: نمونه‌ی این پژوهش همبستگی شامل 262 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اهواز می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ی شیوه‌های فرزندپروری بامریند، مقیاس دیندا...

متن کامل

رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنهاست. نمونه تحقیق شامل 403 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک-های اسناد کودکان سلیگمن (1984) و پرسشنامه ادراک شیوه های فرزند پروری والدین مکلون و مررل (1989) و معدل...

متن کامل

ارائه مدل عِلی رفتار محیط زیستی بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین و نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در دانش آموزان دبیرستانی

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس شیو ه های فرزندپروری والدین و نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر داراب است. بدین منظور  از بین  13480 دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال 95- 94 در شهر داراب با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد 375 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه فرزندپ...

متن کامل

ارتباط شیوه های فرزندپروری والدین با مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شیوه­ های فرزندپروری والدین با میزان مشارکت­ ورزشی دانش ­آموزان دختر دبیرستانی  است. 184 دانش­ آموز دختر دبیرستانی، در این پژوهش شرکت کردند. از پرسش­نامة محیط خانوادگی برای تعیین شیوه­ های فرزند پروری والدین، و از پرسش­نامة پژوهشگر­ساختة مشارکت­ ورزشی برای سنجش میزان مشارکت ورزشی نمونة پژوهشی استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، و ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  21- 30

تاریخ انتشار 2008-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023