نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در فرایند یاددهی-یادگیری اثربخش در گروه های آموزش مهندسی

نویسندگان

  • رضا محمدی استادیار سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران؛
  • فاطمه صادقی مند همکار پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران؛
  • مریم زمانی فر همکار پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در گروه­های آموزشی مهندسی براساس نتایج حاصل از گزارش­های ارزیابی درونی می‌باشد. روش: به‌منظور انجام پژوهش حاضر از روش فرا-تحلیل استفاده شده و گردآوری داده‌ها از طریق تحلیل گزارش­های نهایی ارزیابی درونی گروه­های مذکور صورت گرفته است. در تدوین این پژوهش از نتایج گزارش­های ارزیابی درونی 80 گروه آموزشی مهندسی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجری طرح ارزیابی درونی بوده و در زمان تدوین پژوهش، گزارش آنها مورد تأیید بخش ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور بوده­، استفاده گردیده است. بر این اساس نشانگرهایی که در ارزیابی کاربرد فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در عامل فرایند تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار گرفته بودند در سه حوزه فناوری­های اطلاعات و ارتباطات: 1-دانش و آگاهی، 2- مهارت و به‌کارگیری و 3- زیرساخت­ها و امکانات بررسی شدند. یافته‌ها: تحلیل داده­ها بیانگر این است که میزان آشنایی اعضای هیأت‌علمی با کاربرد فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی در سطح مطلوب قرار داشته و آگاهی دانشجویان از تاثیر فناوری­های اطلاعات در بالا بردن کیفیت تدریس دارای مطلوبیت نسبی می­باشد، بنابراین دانش و آگاهی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با امتیاز (5/2) در سطح مطلوب بوده و مهارت و بکارگیری فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی با امتیاز (2) از مطلوبیت نسبی برخوردار می باشد. امتیاز محاسبه شده برای زیرساخت‌ها و امکانات فناوری­ها (6/1) نشان دهنده سطح نامطلوب این حوزه می‌باشد. در نهایت برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و استفاده مؤثر از این فناوری­ها پیشنهادهایی ارائه شده است.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه در جهان بکارگیری فناوری های نوین در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری در حال گسترش است و مدارس ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از چالش های مهم بکارگیری فناوری های نوین در مدارس، صلاحیت ها و شایستگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان است. پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح دانش و مهارت بکارگیری ict معلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی- یادگیری در سال تحصیلی ...

امروزه در جهان بکارگیری فناوری‌های نوین در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری در حال گسترش است و مدارس ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم بکارگیری فناوری‌های نوین در مدارس، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان است. پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح دانش و مهارت بکارگیری ICT معلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی- یادگیری در سال تحصیلی ...

امروزه در جهان بکارگیری فناوری‌های نوین در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری در حال گسترش است و مدارس ابتدایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم بکارگیری فناوری‌های نوین در مدارس، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان است. پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح دانش و مهارت بکارگیری ICT معلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی- یادگیری در سال تحصیلی ...

 ICTبه عنوان یک تکنولوژی جدید بسترها و موقعیتهای فراوانی را برای آموزش فراهم میآورد و به عنوان وسیله و ابزاری جهت ایجاد تسهیل و گاهی تسریع در آموزش مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه نوینی را درآموزش مبتنی برفناوری به وجود آوردهاند که بهرهگیری از آنها در فرایند یاددهی– یادگیری بسیار موثر است . نفوذ و توسعه اینفناوری برای هدایت تدریس و فعالیتهای یادگیری در...

ictبه عنوان یک تکنولوژی جدید بسترها و موقعیتهای فراوانی را برای آموزش فراهم میآورد و به عنوان وسیله و ابزاری جهت ایجاد تسهیل و گاهی تسریع در آموزش مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه نوینی را درآموزش مبتنی برفناوری به وجود آوردهاند که بهرهگیری از آنها در فرایند یاددهی– یادگیری بسیار موثر است . نفوذ و توسعه اینفناوری برای هدایت تدریس و فعالیتهای یادگیری در ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود