نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان

نویسندگان

  • حمید رضا حاتمی دپارتمان روان شناسی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران
  • شاهد مسعودی دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده مقاله:

اضطراب مرگ را احساس وحشت، دلهره و نگرانی از مرگ و نیستی تعریف می کنند. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 367  نفر(140 زن و 227 مرد) از بیماران مبتلا به سرطان که در فاصله ی زمانی مهر 93 تا مرداد 94  به مرکز تخصصی و انکولوژی امام رضا(ع)،  بیمارستان قایم و بیمارستان امید مشهد مراجعه کرده بودند، به صورت نمونه ی داوطلب انتخاب و از نظر اضطراب مرگ، دلبستگی بزرگسال و طرحواره های ناسازگار اولیه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج  نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی با اضطراب مرگ از طریق میانجیگری طرحواره‌های ناسازگار اولیه رابطه ی معنا‌داری وجود دارد و طرحواره های ناسازگار اولیه توانسته اند به عنوان متغیر میانجی، رابطه ی سبک‌‌های دلبستگی با اضطراب مرگ را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، همراه کردن مداخلات روان شناختی برای تغییرالگوهای رفتاری ناسالم و مشاوره باروان شناسان برای شناسایی و تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه درکنار درمانهای اصلی جسمانی، می تواند در کاهش صدمات روانی بیماران مبتلا به سرطان  موثر باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش واسطه ای روانسازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی

یکی از عوامل مهم موثر بر رضایت زناشویی، تجارب اولیه­ فرد با والدین در دوران کودکی است. این تجارب در شکل­گیری دلبستگی و روانسازه­های ناسازگار اولیه تاثیر به­سزایی دارند. در این پژوهش نقش واسطه­ای روانسازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک­های دلبستگی و رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار گرفت. به­این منظور 333 نفر (194 زن، 139 مرد) به پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان (aaq)، روانسازه های یانگ (ysq...

متن کامل

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در زنان مبتلا به واژینیسموس و زنان عادی

مقدمه: طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی ناایمن زیربنای بسیاری از اختلالات روانشناختی هستند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی در زنان مبتلا به واژینیسموس و مقایسه آن با زنان عادی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه علمی- مقایسه‌ای در سال 1393 بر روی دو گروه 30 نفری (گروه زنان عادی و گروه زنان مبتلا به واژینیسموس) انجام شد. زنان مبتلا به واژینیسموس به...

متن کامل

رابطه ی بین طرحواره های ناسازگارانه ی اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی

خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی‌شان با آن مواجه می‌شوند و می‌تواند تجربه‌ ای گیج‌کننده و دردناک بر همه‌ی کسانی باشد که درگیر با آن هستند. این پژوهش بمنظور بررسی رابطه‌ی بین سبک دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگارانه‌ی اولیه در زنان دارای خیانت زناشویی شهر تهران طراحی و اجرا گردید. آزمودنی‌ها شامل 82 نفر از زنانی بود که به علت خیانت زناشویی به مراکز کاهش طلاق ب...

متن کامل

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی ناایمن در افراد وابسته به هروئین

Objectives: The aim of this study was to determine the effectiveness of schema therapy in early maladaptive schemas and insecure attachment styles in heroin-dependent men. Method: A quasi-experimental research design along with pre-test/ post-test and control group was employed for the conduct of this study. The number of 44 male heroin patients was selected and randomly assigned to two experim...

متن کامل

نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه‌گرى طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و افسردگی می‌باشد. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی در سال 91-92 بود. این گروه نمونه به شیوه‌ى خوشه‌اى چندمرحله‌اى برگزیده شدند. به منظور گردآورى اطلاعات از سه مقیاس افسردگى بک (2)، فرم کوتاه طرحواره‌‌ی یانگ، سبک دلبستگی بزرگسالان (AAI) استفا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  37- 46

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023