نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مؤلفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان

نویسندگان

  • شمس الدینی, هانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده

This research was  aimed finding the predictive role of irrational communicative beliefs and love components with marital disenchantment among women referring to counseling centers in Shiraz, Iran. Statistical population of this study consisted of all women who referred to these centers due to marital disenchantment and the sample comprised 203 women, who were selected by random sampling method. The instruments used in this research are Relational Beliefs Questionnaire, Love Components Questionnaire and Marital Disenchantment Questionnaire. Results of multiple regressions as synchronous method showed that relationship beliefs predict marital disenchantment positively as well as love components predict marital disenchantment of women negatively. Pearson correlation test showed that there is relationship between the field variables (age, marriage duration, education and number of children) and marital disenchantment as well as field variables and relational beliefs as the age of participants does not affect on the beliefs. Also, the results of Pearson correlation coefficients showed that there is relationship between field variables and love components in women as the education level does not affect on their love components. And the regression test results as synchronous method showed the anticipated components of love (especially, Intimacy) of the relational beliefs.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز.

هدف از این پژوهش نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز بود . نمونه آن را 203 نفر از زنان تشکیل داده که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه باورهای ارتباطی، پرسشنامه مولفه های عشق و پرسشنامه دلزدگی زناشویی. که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد باورهای غیرمنطقی ارتباطی دلزدگی...

بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیرواقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آنها در پیش بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق

رابطة زناشویی منبع حمایت، صمیمیت و لذّت انسان است و عوامل مؤثر در موفقیت و شکست آن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. رابطة زناشویی منبع حمایت، صمیمیت و لذّت انسان است و عوامل مؤثر در موفقیت و شکست آن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه معیارهای ارتباطی غیر واقعی با الگوهای ارتباطی و نقش آن‌ها در پیش بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق می‌باشد. روش تحق...

متن کامل

اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی

این پژوهش با هدف بررسی باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی و استانداردکردن پرسـشنامه باورهای ارتباطی (رومنس و دی‎بورد، 1995)، در گروه نمونه‎ای به حجم 535 نفر متأهل (291 زن، 244 مرد) در شهر تهران اجرا شد. پس از حذف 13 گویه به دلیل قدرت تشخیـص و بار عاملی ضعیف، اعتبار 58 گویه باقی‎مانده از طریـق همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله یک ماه به ترتیب برابر با 95/0 و 93/0 به دست آمد. تحلیل ‎عاملی اکتشافی ...

متن کامل

مقایسه باورهای غیرمنطقی، مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در سه نسل از زنان تهرانی

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیرمنطقی، مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در سه نسل از زنان تهرانی انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متاهل 21 تا 65 ساله شهر تهران در سه نسل 35-21 ساله، 50-36 ساله و 65-51 ساله و در نمونه ای به حجم 91 نفر که به روش نمونه گیری  در دسترس انتخاب شدند، اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاند...

متن کامل

پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی مؤلفه های کمال گرایی (استاندار دهای شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی درباره ی اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین و انتقادگرایی والدین) با مؤلفه های رضایت زناشویی (در یازده خرده مقیاس موسوم به رضایت زناشویی تا جهت گیری مذهبی) در زنان دانشجوی متأهل انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی زنان دانشجوی متأهل در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) تشکیل دادن...

متن کامل

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت­های ارتباطی و تعارضات زناشویی انجام و روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد همدان به تعداد 3029 نفر تشکیل داد. نمونه بر اساس فرمول فیدل و تاباچنیگ (2007) 107 نفر که به لحاظ احتیاط به 111 نفر افزایش و به روش نمونه­گیری طبقه­ای- نسبی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار مقیاس استاند...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 60

صفحات  19- 41

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022