نگاهی به توانایی دانشجویان دندانپزشکی در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی

نویسندگان

  • رادافشار, دکتر زهره
  • شهبازی, دکتر مهدی
  • پیروزان, افسون
چکیده

Introduction: English language is the only widely foreign language in field of science especially in dentistry. And so, it is a prime necessary for student to have sufficient skills an English language to understand the concepts of the educational materials in English particularly, the educational video CD. Assessing the dentistry student potentials on understanding the concepts of English educational CDs. Methods: In 2014, 38 students from faculty dentistry of Hormozgan University were passed their professional English course two successfully. They were tested on comprehension skills by watching educational videos. Results: Only 19 percent of objectives obtained scores higher than 10 based on a (0-20) grading systems. Conclusion: Regarding the data obtained in the present study, the necessity for focusing on different aspects of English language is out of question.This could be achieved efficiently through an amalgamated scheme including the use of educational videos materials.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی میزان توانایی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در درک فیلم های آموزشی دندانپزشکی به زبان انگلیسی

سابقه و هدف: زبان انگلیسی امروزه زبان رایج علم و تکنولوژی است. بیشترین مطالب تحقیقاتی در جهان چه بصورت نوشتاری و یا به شکل گفتاری به این زبان تهیه می شوند.انتظار بر این است که دانشجویان بعد از گذراندن دوره های مختلف زبان عمومی و تخصصی انگلیسی دانشگاه، مهارت بکارگیری آن را در اشکال مختلف بدست آورند. از جمله این اشکال، استفاده از فیلمهای آموزشی دندانپزشکی به زبان انگلیسی است. اما آیا براستی دانشج...

متن کامل

ارزیابی توانایی دانشجویان علوم پزشکی در درک مفاهیم فیلم‎های آموزشی به زبان انگلیسی

چکیده زمینه : با توجه به این‌که امروزه زبان انگلیسی در دانش و فن‌آوری زبان غالب است لازم است دانشجویان مهارت‎های درک مفاهیم فیلم‌های آموزشی انگلیسی را کسب نمایند. هدف : مطالعه به منظور ارزیابی توانایی دانشجویان در درک مفاهیم فیلم‌های آموزشی تخصصی انجام شد. مواد و روش‎ها : این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1382 بر روی 75 دانشجوی رشته کارشناسی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. نمو...

متن کامل

ارزیابی توانایی دانشجویان علوم پزشکی در درک مفاهیم فیلم‎های آموزشی به زبان انگلیسی

چکیده زمینه : با توجه به این که امروزه زبان انگلیسی در دانش و فن آوری زبان غالب است لازم است دانشجویان مهارت‎های درک مفاهیم فیلم های آموزشی انگلیسی را کسب نمایند. هدف : مطالعه به منظور ارزیابی توانایی دانشجویان در درک مفاهیم فیلم های آموزشی تخصصی انجام شد. مواد و روش‎ها : این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1382 بر روی 75 دانشجوی رشته کارشناسی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. نمون...

متن کامل

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

اعتبارسنجی شناخت دانشجویان مترجمی وارتباط آن با توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی

این پژوهش، تلاش اولیه ای برای بررسی شناخت دانشجویان رشتۀ مترجمی و ارتباط آن با توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی است. ابتدا، با کارشناسان و مدرسان دانشگاه مصاحبه شد، و مضمون های مشترک در زمینۀ شناخت دانشجویان رشتۀ مطالعات ترجمه مقوله بندی شد. اعتبارسنجی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل و بررسی آزمایشی شامل دو مرحله انجام شد. هم چنین، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، اعتبار مدل‌های ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  57- 63

تاریخ انتشار 2014-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021