نیازسنجی آموزشی کارکنان اداری مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

نویسندگان

  • حسن درویش دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • نرگس خاکی کارشناس ارشد پژوهشکدة باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تدوین و مؤلفه‌های نیازسنجی شامل دانش اطلاعات، مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی به‌منظور تعیین سطح دانش اطلاعاتی موردنیاز با توجه به شرح شغل در نظرگرفته شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حدود 500 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور است که از این تعداد 60 عدد پرسشنامه معتبر گردآوری شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق در خصوص آموزش‌های موردنیاز مهارت‌های شغلی، بیشترین درصد کارکنان (35 درصد) آموزش‌های کاربردی شغلی را ازجمله آموزش‌های موردنیاز مهارت‌های شغلی پیشنهاد کرده‌اند. 15 درصد کارکنان آموزش‌های مطابق دانش اطلاعاتی روز، 40 درصد نیز آموزش‌های علمی، آموزش‌های عقیدتی، مهارت‌های هفتگانه یارانه و آموزش‌های پایه (هرکدام 10 درصد) را لازم دانسته‌اند و از نظر 80 درصد کارکنان، آموزش‌های ضمن خدمت به میزان زیادی در جهت رشد و افزایش دانش اطلاعاتی و آگاهی کارکنان مفید بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، آموزش‌های ضمن خدمت به میزان زیادی در جهت رشد و افزایش دانش اطلاعاتی و آگاهی کارکنان مفید است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور استان تهران به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب برای آنان

این تحقیق با هدف بررسی نیازهای آموزشی کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور استان تهران به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب برای آنان انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه که تعدادشان 198 نفر است می باشد.این تحقیق شامل 5 سوال پ‍وهشی و پرسشنامه آن شامل 18 سوال است که آزمودنیها بدان پاسخ داده اند.برا جمع آوری داده های مورد نیاز از افراد جامعه پرسشنامه استاندا...

15 صفحه اول

عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

نیت ترک خدمت، میل ارادی افراد برای پایان دادن به همکاری در یک سازمان است. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن امکان دارد که این نیت تأثیر خود را در قالب‌هایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. یکی از راه‌های جلوگیری از ترک خدمت و پیامدهای آن، شناسایی عواملی است در تحریک نیت‌های ترک خدمت افراد نقش دارند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 187 نفری از کارکنان سازمان مرکزی ...

متن کامل

عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

نیت ترک خدمت، میل ارادی افراد برای پایان دادن به همکاری در یک سازمان است. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن امکان دارد که این نیت تأثیر خود را در قالب هایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. یکی از راه های جلوگیری از ترک خدمت و پیامدهای آن، شناسایی عواملی است در تحریک نیت های ترک خدمت افراد نقش دارند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 187 نفری از کارکنان سازمان مرکزی ...

متن کامل

طراحی نظام جامع تصمیم‌گیری و زمان‌بندی برنامه‌ریزی نوین آموزشی دانشگاه پیام نور با رویکرد الگوریتم زنبور عسل (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مرکز لامرد)

پژوهش حاضر، مدلی برای مسئله زمان‌بندی درس‌های دانشگاهی به‌صورت تک‌هدفه کرده که هدف تهیه جدول زمانی درس‌های دانشگاهی قابل ‌قبول، با در نظر گرفتن مجموعه­ای از محدودیت­ها و ترجیح­های استادان، دانشجویان و دانشگاه با توجه به فضای آموزشی است. در این مسائل، جدول زمانی محدودیت­ها، به دودسته سخت و نرم که محدودیت­های سخت باید برآورده شده و شدنی بودن جواب را تضمین کند و محدودیت­های نرم که بیان‌کننده مطلوب...

متن کامل

سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی)

از این پژوهش، سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه پیام نور و ارائة راهکارهایی برای ارتقای مدیریت کیفیت در این دانشگاه است. در این تحقیق، ابعاد مدیریت کیفیت بر اساس مؤلفه‌های مدل"جان اکلند" عبارتند از: مشتری‌مداری، مسؤولیت‌پذیری، مدیریت مشارکتی، آموزش کارکنان، نظارت و ارزیابی نظام‌مند و بهبود فرهنگ سازمانی. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعة آماری پیام نور استان آذربایجان غربی و ابزار اصلی گرداو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  25- 34

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022