هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مقاله، روش هدایتی صریحی برای وسیلة بازگشتی که به‌سمت هدفی ثابت در حرکت است ارائه ‌شده است. در این روش، وسیلة بازگشتی در فاز نهایی حرکت خود به‌نحوی هدایت می‌شود که با کمترین میزان خطا نسبت به موقعیت هدف و با زاویه‌ای معین و سرعت بیشینه به هدف اصابت کند. با استفاده از روش دینامیک معکوس فرمان‌های هدایتی استخراج می‌شود. این فرمان‌ها به پارامترهای مسیر و مشتقاتشان وابسته است؛ بنابراین با استفاده از تقریب بیزیه، مسیر مورد نظر طراحی می‌شود، به‌نحوی‌که علاوه بر ارضای قبلی قیود بیان‌شده، قید مربوط به بیشترین شتاب کنترلی را نیز ارضاء می‌نماید. طراحی مسیر با منحنی بیزیه درجة 4 با پنج نقطة کنترلی انجام می‌شود، به‌طوری‌که هرگاه متغیری از حد خود خارج شد، از یک گام قبل از خروج، به‌عنوان نقطة اولیه، منحنی دیگری تولید کرده و این فرایند آنقدر ادامه می‌یابد که مسیر ممکنی تولید شود که در آن تمام محدودیت‌ها ارضاء شده باشند. جهت دستیابی به مسیری که منجر به اصابت به هدف با بیشترین سرعت شود از روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات استفاده می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی در بازگشت به جو

در این مقاله، قانون هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی برای وسایل بازگشتی به جو توسعه داده می‌شود. مسیر حرکت، به یک منحنی بیزیة سه‌بعدی درجة سه مقید شده و فرمان‌های کنترلی با حل مسئلة معکوس ترکیب شده با رویکرد همواری دیفرانسیلی و ارتباط با پارامترهای منحنی بیزیه، حاصل می‌شوند. مقایسة این روش با روش هدایت تناسبی خالص، دقت یکسانی را نشان می‌دهد اگرچه روش پیشنهادی زمینه و قابلیت مناسب‌تری را بر...

متن کامل

هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی در بازگشت به جو

در این مقاله، قانون هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی برای وسایل بازگشتی به جو توسعه داده می شود. مسیر حرکت، به یک منحنی بیزیه سه بعدی درجه سه مقید شده و فرمان های کنترلی با حل مسئله معکوس ترکیب شده با رویکرد همواری دیفرانسیلی و ارتباط با پارامترهای منحنی بیزیه، حاصل می شوند. مقایسه این روش با روش هدایت تناسبی خالص، دقت یکسانی را نشان می دهد اگرچه روش پیشنهادی زمینه و قابلیت مناسب تری را بر...

متن کامل

هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

در این مقاله یک قانون هدایت بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی برای بیشینه‌سازی سرعت نهایی وسایل پرنده توسعه داده می‌شود. معادلات حرکت با رویکرد همواری دیفرانسیلی کاهش می‌یابد و فرمان‌های هدایت به سینماتیک مسیر وابسته می‌شود. مسیر بهینه توسط الگوریتم ژنتیک با کد حقیقی استخراج می‌شود. برای تولید مسیر برخط، یک مسیر نزدیک بهینه تخمین زده می‌شود. مسیر نزدیک بهینه با حل ژنتیک توافق بسیار خوبی دارد و ن...

متن کامل

تدوین یک سناریوی هدایت چند منظوره در بازگشت به جو

در این مقاله، روش هدایت چند منظوره‌ای برای فاز بازگشت به جو ماژول‌های زیرمداری توسعه داده خواهد شد. این سناریو در سه فاز تنظیم شده که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می‌‌کند. در فاز نخست، سناریو مبتنی بر مسیر نامی است و با بهره‌گیری از روش توابع حساسیت که حجم محاسباتی و ذخیره‌سازی پایین و در عین حال دقت بالایی را در بر دارد، خطای اولیه را تصحیح می‌کند. با اتمام این فاز و نزدیک شدن به لایه‌های غلیظ...

متن کامل

طراحی سیستم هدایت و کنترل در بازگشت به جو بر مبنای تعقیب مسیر نامی

در این پروژه به طراحی سیستم هدایت و کنترل متناسب با ساختار وسایل پرنده بازگشتی با ساختار ساده و نسبت برا به پسای پایین در مرحله بازگشت به جو پرداخته شده است.مأموریت وسیله پرنده مرحله پرواز در جو بازگشت در نظر گرفته شده است و وسیله باید در کریدور بازگشت که با توجه به شرایط محدودیت های مرحله بازگشت تعیین شده است، حرکت کند. به طور کلی، روش های هدایتی در بازگشت به جواز دو استراتژی پیروی می کنند: 1-...

15 صفحه اول

تدوین یک سناریوی هدایت چند منظوره در بازگشت به جو

در این مقاله، روش هدایت چند منظوره ای برای فاز بازگشت به جو ماژول های زیرمداری توسعه داده خواهد شد. این سناریو در سه فاز تنظیم شده که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می کند. در فاز نخست، سناریو مبتنی بر مسیر نامی است و با بهره گیری از روش توابع حساسیت که حجم محاسباتی و ذخیره سازی پایین و در عین حال دقت بالایی را در بر دارد، خطای اولیه را تصحیح می کند. با اتمام این فاز و نزدیک شدن به لایه های غلیظ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره شماره 3 (ویژه نامه)

صفحات  19- 29

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023