همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

نویسندگان

  • بهرامی, فاطمه دانشگاه اصفهان
  • تبرایی, یاسر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  • شاه‌سیاه, مرضیه دانشگاه علوم پزشکی قم
  • محبی, سیامک دانشگاه علوم پزشکی قم
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مهم‌ترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است. زن و شوهر با پیش‌فرض‌ها و تعصبات گوناگونی درباره موضوعات عاطفی و فعالیت‌های زندگی تن به ازدواج می‌دهند که این موضوعات عاطفی و رضایت، همگی زیرمجموعه بهزیستی ذهنی است. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی بهزیستی ذهن و کیفیت زناشویی در زوجین می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. تعداد 50 زوج (100نفر) از شهر سیرجان در سال 1387 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مراجعین مراکز بهداشتی- درمانی شهری انتخاب و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس استاندارد وضعیت زناشویی Glombok)- (Rast جهت سنجش کیفیت زناشویی، مقیاس پاناسPanas) ) برای سنجش عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی D‏iner (سال 1985) جهت ارزیابی بهزیستی ذهنی، جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون صورت گرفت (05/0p<). یافته‌ها: در این بررسی، بین کیفیت زناشویی و رضایت از زندگی به میزان 435/0 (001/0>p‌)، کیفیت زناشویی و عاطفه مثبت به میزان 322/0 (05/0>p)، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت به میزان 754/0 (001/0>p)، همبستگی مثبت وجود داشت، ولی بین عاطفه مثبت و منفی به میزان 205/0- (05/0>p)، کیفیت زناشویی و عاطفه منفی به میزان 036/0- (05/0>p)، همبستگی منفی بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مذکور، تقویت بهزیستی ذهنی زوجین به‌عنوان یکی از روش‌های مناسب برای بهبود و ارتقای رضایت زناشویی و کیفیت زناشویی زوجین مورد مطالعه، پیشنهاد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همبستگی تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی

مقدمه: رضایت از زندگی زناشویی یکی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با زندگی زناشویی زوجین است و تحت تأثیر عوامل بسیاری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی میزان تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زندگی زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه زوج‌های دارای تعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس در سال 1396 تشکیل دا...

متن کامل

رابطه کیفیت زندگی با بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

Introduction: Students are one of the key stakeholders in the higher education system, and the low quality of life or their life satisfaction can be a starting point for deviating from the mission, ideals and strategies for the development of higher education and learning. The aim of this study was to investigate the students’ quality of life, subjective well-being and the relationship between ...

متن کامل

رابطه کیفیت زندگی با بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

Introduction: Students are one of the key stakeholders in the higher education system, and the low quality of life or their life satisfaction can be a starting point for deviating from the mission, ideals and strategies for the development of higher education and learning. The aim of this study was to investigate the students’ quality of life, subjective well-being and the relationship between ...

متن کامل

رابطه کیفیت زندگی و مثبت اندیشی با بهزیستی ذهنی

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی  بر اساس بهزیستی ذهنی و مثبت اندیشی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی  از نوع همبستگی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های بنیادی بود. جامعه آماری این پژوهش تمام کارمندان بانک های صادرات منطقه 6 تهران بودند .در این پژوهش تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1976) 240 ن...

متن کامل

اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی، تاب‌آوری و رضایت زناشویی همسران جانبازان

زمینه و هدف: اثرات آسیب­ها و فشارهای روانی ناشی از جنگ روی خانواده و به ویژه همسران افراد آسیب دیده، پس از جنگ ادامه می­ یابد. هدف مطالعه­ حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تاب­آوری، بهزیستی ذهنی و رضایت زناشویی همسران جانبازان بود. روش­ها: مطالعه حاضر نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­آزمون– پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد بررسی شامل همه همسران جانبازان تحت پوشش بنیاد ش...

متن کامل

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کلیه­ی متاهلین ساکن در شهر اصفهان (1392) بود. این پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. بدین طریق تعداد 75 زوج از اعضای جامعه انتخاب و بوسیله پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و پرس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 4

صفحات  61- 67

تاریخ انتشار 2012-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023