همبستگی تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی

نویسندگان

  • جاودان, موسی گروه مشاوره و روانشناسی، مرکز پژوهشی علوم تربیتی و رفتاری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
  • سماوی, عبدالوهاب گروه مشاوره و روانشناسی، مرکز پژوهشی علوم تربیتی و رفتاری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: رضایت از زندگی زناشویی یکی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با زندگی زناشویی زوجین است و تحت تأثیر عوامل بسیاری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی میزان تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زندگی زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه زوج‌های دارای تعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس در سال 1396 تشکیل دادند، از جامعه آماری مورد پژوهش، 380 زوج (760 نفر زن و مرد) با استفاده از رو نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر سه "پرسشنامه هماهنگی و تفاهم عقلانی زوجین ایرانی" "پرسشنامه درک و هماهنگی عقلانی در زوجین ایرانی"(Iranian Couples Intellectual Mutuality and Coordination Questionnaire)، "پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی" (World Health Organization Quality of Life Questionnaire) و "مقیاس رضایت زناشویی کانزاس" (Kansas Marital Satisfaction Scale) بوده است. روایی و پایایی ابزارها در مطالعات گذشته تأیید شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری و رویکرد الگو سازی معادله ساختاری توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و AMOSS نسخه 20 تحلیل گردید. یافته‌ها: در الگوی معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود و تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند. همبستگی میزان تفاهم با کیفیت زندگی (41/0 = β، 005/0 = P)، همبستگی میزان تفاهم با رضایت زناشویی (54/0 = β، 004/0 = P) و همبستگی کیفیت زندگی با رضایت زناشویی (34/0 = β، 002/0 = P) بدست آمد. نتیجه گیری: میزان تفاهم زوجین دارای تعارض هم به صورت مستقیم و بصورت غیر مستقیم از طریق کیفیت زندگی با رضایت زناشویی همبستگی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود قبل از ازدواج آموزش‌های لازم برای مشابهت‌های عقلانی برای زوجین اجرا شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین

زمینه و هدف: مهم‌ترین علل اختلافات زناشویی، انتظارات زن و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است. زن و شوهر با پیش‌فرض‌ها و تعصبات گوناگونی درباره موضوعات عاطفی و فعالیت‌های زندگی تن به ازدواج می‌دهند که این موضوعات عاطفی و رضایت، همگی زیرمجموعه بهزیستی ذهنی است. هدف این مطالعه، تعیین همبستگی بهزیستی ذهن و کیفیت زناشویی در زوجین می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. ...

متن کامل

نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان با میانجی گری شادکامی می‌باشد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهر مشهد می‌باشند. نمونه شامل 200 نفر می‌باشد که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی رضایت زندگی داینر ، پرسشنامه‌ی سبک‌های حل تعارض رحیم و مقیاس شادکامی مونش (MUNSH) می‌با...

متن کامل

تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی

The purpose of this research is determination of differences in marital conflict, marital satisfaction, and sexual satisfaction between women with relative marriage and non-relative marriage. For this, 191 married women among nurses (100 people with non-relative marriage and 91 persons with relative marriage) employed in Tehran hospitals were selected by cluster sampling and Enrich marital sati...

متن کامل

مقایسه رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق

This study compared the marital satisfaction, marital conflict and forgiveness in ordinary couples in divorce. The method of this study, causal - comparative and sample consisted of 75 normal and 75 couples had divorced couple that is the sampling method were selected. The instrument used for data collection questionnaire Sanaee marital conflict, marital satisfaction (Enrich) and interpersonal ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 5

صفحات  55- 63

تاریخ انتشار 2018-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023