هوش معنوی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن

نویسندگان

  • برهانی, فریبا دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
  • روشن‌زاده, مصطفی دانشجوی دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09397952522Email: [email protected]
  • سلیمانپور, لیلا مربی، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • محمدی, سمیه مربی، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده مقاله:

Background & Aims: Spiritual healthcare team members, especially nurses, play a key role in providing holistic care. Spiritual wellbeing in students is essential to identifying the spiritual needs of patients and their spiritual support. Characteristics such as spiritual intelligence influence the attitude of individuals toward spiritual matters, as well as their spiritual wellbeing. The present study aimed to determine the association between spiritual intelligence and spiritual wellbeing in nursing students. Materials & Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 178 students in Borujen Nursing College, Iran in 2015. Participants were selected via census sampling. Data were collected using a demographic questionnaire, spiritual intelligence questionnaire (Badi et al.), and spiritual wellbeing scale (Paloutzian and Ellison). Data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive and analytical statistics. Results: A positive, significant correlation was observed between the spiritual intelligence and spiritual wellbeing of the students (r=0.7; P≤0.001). According to the regression analysis, spiritual intelligence could predict spiritual wellbeing (r2=0.54; P≤0.001). Mean total spiritual intelligence in the students was 3.63±0.3 (range: 1-5), and mean total spiritual wellbeing was 4.3±0.6 (range: 1-6). No significant correlations were observed between spiritual intelligence and spiritual wellbeing with demographic variables (P≥0.05). Conclusion: According to the results, spiritual intelligence results in the spiritual wellbeing of students. Moreover, spiritual intelligence could predict the improvement of spiritual wellbeing. Therefore, it is recommended that educational managers consider the role of spiritual intelligence in spiritual wellbeing and periodically review and improve these variables in students through proper planning. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط هوش معنوی با شادکامی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی قزوین در سال 1394

background: Today spiritual care is one aspect of holistic care. The role of nurses in providing services to patients is important. Attention to the variables involved in this type of care can be a basis for many training programs, especially in health care and treatment. The researchers decided to investigate the relationship between spiritual intelligence and happiness of nursing students tha...

متن کامل

بررسی ارتباط میان هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان

Introduction and purpose: Spiritual intelligence is obtained from a set of spiritual abilities and interests, personality traits, special cognitive abilities,  and neurological processes. Emotional intelligence is a revolutionary development in understanding the relationship between intellection and emotion. This study was carried out to investigate the relationship between emotional intelligen...

متن کامل

هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی

  Abstract   Background & Aim: Spiritual intelligence as the base of individual beliefs affects performance and leads to an increase in flexibility against problems. This study aims to determine spiritual intelligence and attitude towards spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences in 2012.   Material & Methods...

متن کامل

ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی

Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental health of patients; facilitates healing process and increases patients' satisfaction. Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors. This study aims to determine relationship between nursing students’ professional competence in spiritual care and Spiritual Intelligence. Meth...

متن کامل

ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری

زمینه و هدف: توجه کردن به جنبه‌های مثبت زندگی مانند سلامت معنوی، از جمله راههایی است که از وخیم‌تر شدن اضطراب امتحان که منجر به کاهش توانایی مقابله با موقعیت‌های امتحان می‌‌شود، جلوگیری می‌‌کند. این پژوهش نیز با هدف بررسی ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری دختر صورت گرفت. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با استفاده از پرسشنامه‌های مشخصات دموگرافیک، سلامت معنوی...

متن کامل

ارتباط سلامت معنوی و افسردگی در دانشجویان پرستاری

Abstract Background & Aim: Depression is the fourth leading cause of community disability in the world and it has high prevalence among students. Since spirituality is positively associated to physical and mental health, this study aimed to determine the relationship of spiritual well-being and depression among nursing students in Qom and Kashan Universities of Medical Sciences. Materials...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 113

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2018-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023