هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی

نویسندگان

  • رحیمی, ندا مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران (*نویسنده مسئول). شماره تماس: 03434256961 Email: [email protected]
  • نخعی, نوذر دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • نوحی, عصمت استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده مقاله:

  Abstract   Background & Aim: Spiritual intelligence as the base of individual beliefs affects performance and leads to an increase in flexibility against problems. This study aims to determine spiritual intelligence and attitude towards spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences in 2012.   Material & Methods: It was a cross sectional, descriptive study. A total of 222 nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences were recruited by census. Data was collected by the 42-item Spiritual Intelligence Inventory and The Spirituality and Spiritual Care Rating Scale (SSCRS) and were analyzed by parametric statistical tests (i.e. t-test, ANOVA, and Pearson's Correlation Coefficient) using SPSS-PC (v. 20).   Results: The mean score of spiritual health (150.07±16.98) and attitude towards spirituality and spiritual care (57.57±10.70) of the nursing and midwifery students was at moderate level. Among demographic variables, there was only a significant relationship between age and the mean score of attitude toward spirituality and spiritual care (P= 0.029). Conclusion: The results of this study suggest the importance of addressing spirituality among nursing and midwifery students. Accordingly, planning to improve the spirituality level of nursing and midwifery students is recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی

  Abstract   Background & Aims: The nursing and midwifery students are more spiritual health, better care and interventions for their patients are doing. The present study has been carried out in order to investigate the spiritual well-being and the attitude toward spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences during 201...

متن کامل

هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی

چکیده   زمینه و هدف: هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد برعملکرد او تاثیر گذاشته و موجب افزایش انعطاف پذیری در برابر مشکلات می شود . مطالعه حاضر با هدف تعیین هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 صورت گرفت.   روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود. نمونه پژوهش 222 نفراز دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پ...

متن کامل

سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی

چکیده   زمینه و هدف: هر چه دانشجویان پرستاری و مامایی از سلامت معنوی بیشتری برخوردار باشند، مراقبت و مداخلات بهتری برای بیماران خود انجام می دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 صورت گرفت.   روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل تعداد 222 نفر از دانشجویان پرستاری و...

متن کامل

سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران

In Holistic Nursing, human being is a complex multidimensional creature. Spiritual dimension is the most prominent aspect of human being, which affects individuals' health. Therefore, it seems that providing spiritual focused-care is an important domain of nursing performance. The purpose of this study was to determine and to compare, the perspectives of the first and fourth year baccalaureate ...

متن کامل

نگرش پزشکان به معنویت و مراقبت معنوی از بیماران

Background and purpose: Spirituality is a complex and multidimensional concept that has cognitive, experiential, and behavioral aspects. According to studies many patients believe that religion and spirituality play important roles in their lives. Usually they expect such considerations to be taken into account by physicians. The aim of this study was to investigate the viewpoints of physicians...

متن کامل

نگرش کارشناسان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان های شهر نیشابور درباره معنویت و مراقبت معنوی

مقدمه: انسان موجوی چندبعدی است که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار دارد. در حقیقت معنویت یک مفهوم شناخته شده در مراقبت کل نگر است، لذا پژوهش حاضر با هدف «تعیین نگرش کارشناسان پرستاری و مامایی بیمارستان های شهر نیشابور درباره معنویت و مراقبت معنوی در سال 1393» انجام شده است. روش: در این پژوهش توصیفی، تعداد 30 نفر کارشناس مامایی به صورت سرشماری و 200 نفر پرستار از بیمارستان های شهر نیشابور در سال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 90

صفحات  150- 159

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023