واکاوی عوامل بازاریابی تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی

نویسندگان

  • ارش دهقان دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
  • سهیلا نظرپور استادیار مدیریت بهداشت، گروه پرستاری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
  • مرضیه گرجی استادیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نگهداری و وفاداری مشتریان، ایجاد اعتماد به برند سازمان در آنهاست. همچنین اصالت برند نیز یکی از مباحث مطرح درباره برند می‌باشد که سازمان‌ها در دهه‌های گذشته کمتر به آن توجه نشان داده‌اند. از این‌رو هدف این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر این انتخاب یک برند بیمارستانی از منظر مدیریت برند می‌باشد. روش پژوهش: جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعین بیمارستان چمران قزوین است. از این‌رو با کمک فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک، از 385 نفر داده از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS تجزیه‌وتحلیل صورت گرفت. جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی همسانی درونی (الفای کرونباخ) استفاده‌ گردید و که نتایج نشان از اعتبار و پایایی مناسب دارد. یافته‌ها: نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که سازگاری (0/58)، مشتری‌مداری (0/79)، تجانس (0/62) تاثیر معنی‌داری بر اعتماد دارند و هم‌چنین اعتماد تاثیر معنی‌داری بر ارزش ویژه برند (0/91) و تمایل به انتخاب برند (0/96) دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می توان بیان داشت که از منظر مدیریت برند از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به انتخاب یک برند بیمارستانی سازگاری، مشتری مداری، تجانس و اعتماد می‌باشد. بیمارستان‌ها می‌توانند با ارائه خدمات باکیفیت، متمایز و فراتر از انتظار بیماران، ضمن توجه بسیار به اصول بازاریابی در زمینه مورد خدمت خود لازم است به طور همزمان به اصالت برند، اعتماد و ارزش ویژه برند به طور همزمان توجه کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر بر هویت برند بیمارستانی بر اساس مدل کاپفرر: یک مطالعه موردی در شهر تهران

عوامل مؤثر بر هویت برند بیمارستانی بر اساس مدل کاپفرر: یک مطالعه موردی در شهر تهران   احسان زارعی۱، معصومه سادات مدنی دنیانی۲*   ۱. استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران، تهران، ایران ۲. دانشجوی MPH، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران، تهران، ایران * نویسنده مسئول: تهران، شهرک غرب، بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران، ستاد ...

متن کامل

بررسی مولفه های تاثیرگذار بر وفاداری بیماران به برند بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Background: Brand loyalty is one of the most important factors in maintaining and success of huge organizations such as hospitals. This study aimed to survey the factors that affect the patients’ loyalty to hospital brands in teaching hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (SUMS).   Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study conducted in 2017...

متن کامل

تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی

  چکیده   با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی­برند، تصویر برند، کیفیت ادراک­شده از برند) بر قصد خرید برند ملی پرداخته است. همچنین، اثر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب (پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت­گذاری) بر عوامل مربوط به برند مذکور نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در مناطق 1 الی 5 تهران بوده­اند که برا...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند گوشی‌های تلفن همراه)

در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکت‌ها قرار دارند. در بازارهای مصرفی، برندها نقاط اصلی تمایز میان ارائه‌های رقابتی می‌باشند. هر چه ارزش برند در ذهن مشتری بیشتر باشد، شرکت می‌تواند در سایه آن منافع بیشتری کسب کند. ارزش ویژه برند یکی از دارایی‌هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می‌کند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکت‌ها مهم و حیاتی می‌ب...

متن کامل

عوامل مؤثر بر ترجیح بیماران در انتخاب یک بیمارستان بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در بیمارستان‌های منتخب اصفهان

    مقدمه: مدیران و برنامه‌ریزان مراقبت‌های بهداشتی، درمانی باید بتوانند منابع موجود را با کاراترین و مؤثرترین وجه ممکن و در راستای پذیرش تعداد بیماران مناسب به کار برند. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح بیماران در انتخاب یک بیمارستان بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات می‌باشد.   روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در سال 1389 انجام شد. جامعه مورد پژوهش بیماران بیمارستا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره شماره 1

صفحات  19- 34

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023