واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

نویسندگان

  • احمدرضا باقریان نائینی,
  • محمدرضا خواجه ‌پور,
چکیده مقاله:

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. Main plots consisted of four planting dates (April 28, May 13 and 28 and June 13) and sub-plots included four genotypes of common bean (red bean, c.v. Naz pinto beans, experimental lines 11816 and 16157 and a white bean, experimental line 11805). Number of branches per plant, number of pods per branch and per unit area, number of seeds per pod of main stem and branch, number of seeds per main stem, per branch and per unit area, 100-seed weight and seed yield significantly reduced, while harvest index significantly increased by delay in planting and consequent increases in temperature and reduction in time for growth. The lower harvest index obtained with early planting was the result of the lower efficiency of the produced vegetative growth due to the coincidence of seed filling period with high temperatures. Pinto bean line 11816 ranked the highest for number of branches per plant and harvest index among the genotypes evaluated and produced the highest seed yield (3030 kg ha-1). Although red bean Naz ranked the highest for number of pods and seed per main stem and per unit area, it had the lowest harvest index and 100-seed weight and, consequently, produced the least seed yield (2254 kg ha-1). The results obtained indicate that delay in planting adversely affects bean seed yield. Pinto bean line 11816 may have higher yield potential among the genotypes studied at all planting dates under conditions similar to the present experiment. No specific relationship was observed between apparent seed characteristics and plant tolerance to heat.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L )به تأخیر در کاشت در منطقه میانه

In order to determine the response of yield and seed yield components of red bean )Phaseolus vulgaris L. ( genotypes to delay in planting, this study was conducted in Factorial  experiment based on a RCB design with 3 replications in the Jahad-Keshavarzi Research farm of Miyaneh in 2006. Factors included cultivars in three levels(Naz, Gole and Sayad) and planting date in three levels (5 and 20 ...

متن کامل

بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L )به تأخیر در کاشت در منطقه میانه

In order to determine the response of yield and seed yield components of red bean )Phaseolus vulgaris L. ( genotypes to delay in planting, this study was conducted in Factorial  experiment based on a RCB design with 3 replications in the Jahad-Keshavarzi Research farm of Miyaneh in 2006. Factors included cultivars in three levels(Naz, Gole and Sayad) and planting date in three levels (5 and 20 ...

متن کامل

بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و برخی صفات ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris)

مقدمه پس از غلات، دومین منبع غذایی انسان حبوبات است. لوبیا هفتمین محصول غذایی عمده در جهان است که به طور گسترده توسط شرایط محیطی مانند خشکسالی تحت تاثیر قرار می­گیرد. علی رغم اهمیت اقتصادی لوبیا، مطالعات کمی بر روی ژنتیک و ارزیابی منابع ژنتیکی آن انجام شده است. مواد و روش ها با توجه به اهمیت  این تنش، در این مطالعه به منظور بررسی مقاومت ژنوتیپ­ های لوبیا به سطوح مختلف تنش خشکی، آزمایشی به منظو...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف لوبیا <span dir=ltr>(<i>phaseolus vulgaris</i> l.)</span> به تاخیر درکاشت

تصور آن است که انواع گوناگون لوبیای زراعی، شامل چیتی، سفید و قرمز، از نظر سازگاری به دمای زیاد متفاوتند. از این رو، ممکن است واکنش آنها به تأخیر در کاشت متفاوت باشد. به منظور بررسی این واکنش، آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی و آرایش تیمارها در چارچوب کرت های یک بار خرد شده، در سال 1375 در مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. تیمار اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (8 و 23 اردیبهشت، و 7 و 23...

متن کامل

ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های لوبیا سفید (phaseolus vulgaris l.)

ارزیابی تاثیر شاخص های فیزیولوژیک بر عملکرد دانه از اهمیت زیادی در گیاهان زراعی برخوردار است. به منظور شناسایی خصوصیات مورفولوژیک و ارزیابی اثر برخی شاخص های رشد و ضریب استهلاک نوری بر عملکرد دانه و اجزای آن در لوبیا، آزمایشی در سال 1387 روی تعداد 46 لاین امید بخش لوبیا سفید به همراه دو رقم دهقان و دانشکده در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 4

صفحات  121- 136

تاریخ انتشار 2002-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023