× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

واکنش ارقام مختلف برنج (Oryza sativa) به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه

نویسندگان

  • امیری فهلیانی, رضا دانشگاه یاسوج
  • بلوچی, حمیدرضا دانشگاه یاسوج

چکیده

Salinity is one of the most extensive environmental stresses and is a limiting factor for the growth and development of crops, such as rice. Then, an experiment based upon completely randomized design with four low levels (0, 7.5, 15, 22.5) and four high of salinity (75, 150, 225 and 300 mM) with control as the first factor and nine cultivars of rice (dollars, Hasan Saraii, Mousa Tarom, Kamfiruz, Lenjan Askari, Gharib, Domsiah Mamassani, 304, Champa Yasouj) as the second factor with three replications was conducted in 2012 in the Yasouj University. Results showed that Hasan Saraii had salinity tolerance with the most germination percentage, germination rate and shoot length at high salinity levels (more than 75 mM), and Domsiah Mamassani with the minimum of that traits had not any salinity tolerance. But in the low salinity (less than 22.5 mM), Hasan Saraii, Lenjan and Mousa Tarom had the highest percentage of germination. The maximum germination rate was due to Mousa Tarom and the maximum shoot length observed in Gharib variety. So it seems, if we would only consider the germination percentage, Hasan Saraii is the best variety and if the maximum germination percentage and rate are considered, the variety that would be considered is Mousa Tarom. Therefore, high salinity we should not just rely on the germination but the germination rate should also be noted and in lower salinity due to different cultivars germination percentage, germination rate and dry weight of root should be paid much more attention.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تنش شوری یکی از گسترده ترین تنش های محیطی بوده و عامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی است. یکی از محدودیت های اصلی تولید برنج، تنش شوری است. در همین راستا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سطوح شوری پائین (5/7، 15، 5/22 میلی مولار) و بالا (75 ،150، 225 و 300 میلی مولار) به همراه شاهد به عنوان فاکتور اول و نه رقم برنج (دولار، حسن سرایی، موسی طارم، کامفیروز، لنجان عسکری، غر...

   برگ پرچم در مقایسه با سایر اندام های گیاه برنج دارای موثرترین ساختمان فتوسنتزی و فعالترین برگ در طول دوره تشکیل دانه محسوب می‌شود. به منظور مطالعه تاثیر سطوح و تقسیط نیتروژن بر خصوصیات مرتبط با برگ پرچم در سه دسته از ارقام موجود در کشور (طارم: رقم بومی، شفق: رقم اصلاح شده و پر محصول و بهار 1 و رقم هیبرید) آزمایشی در سال 1384 در موسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران (آمل) – انجام شد. آزما...

به‌منظور بررسی تأثیر جهش‏زاهای شیمیایی بر رقم برنج ’طارم محلی‘ در شرایط تنش شوری، بذور رقم برنج ’طارم محلی‘تحت تیمار دو موتاژن شیمیایی اتیل متان سولفونات (14 میلی‏مولار) و سدیم آزید (2 میلی‏مولار)، قرار گرفت و در نسل دوم بوته‏هایی که از نظر صفات مهم اقتصادی مطلوب بودند، انتخاب شدند. گیاهچه‏های حاصل از این بوته‏ها در نسل سوم با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل دو‌عاملی در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی...

گیاه برنج از مهم ترین گیاهان زراعی است و از قدیمی ترین گیاهانی است که در دنیا کشت می شده است. در این پژوهش 18 ژنوتیپ برنج شامل ارقام بومی، لاین های اصلاحی و تعدادی از ارقام خارجی از نظر تحمل به شوری مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار و 4 سطح شوری شامل شاهد (آب معمول منطقه)، 3، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر در گلخانه دانشکده علوم زراعی دانشگاه ...

       به منظور بررسی تأثیر ارتفاع برداشت بر صفات راتونینگ ارقام مختلف برنج، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. ارقام سنگ طارم، لاین Irton، طارم هاشمیو طارم دیلمانی به عنوان عامل اصلی و ارتفاع برداشت کف‌بر، ایستاده (برداشت با ارتفاع 40 سانتی‌متر از سطح زمین) وخواباندن (برداشت با ارتفاع 40 سانتی‌متر از سطح زمین) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج...

Rice (Oryza sativa L.) is the most important food for half of the world's population. Rice is sensitive to salinity, which is one of the important stresses to limit rice growth and yield in Asia. In order to evaluate the effects of salinity stress on rice vegetative and agronomic characters an experiment was conducted using forty genotypes. The genotypes were tested at 4 salinity levels (0 6 8 ...